Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-05-28 KL. 16:01

Stockholmsjurist sågar bilförbudet på stranden

Av Rickard Gustafsson

Strandtrafiksdomen innehåller brister och fel, hävdar juristen Ola Bengtsson. Han kommer begära resning i målet och kräva att domstolen prövar beslutet på nytt.
– Det är inte ofta man ser att saker går åt helvete på det här viset, men i det här fallet är det extraordinärt, säger han till LT.

Stockholmsjurist sågar bilförbudet på stranden
Juristen Ola Bengtsson har av ren nyfikenhet följt fallet med förbudet mot bilar på stranden. Han anser sig ha hittat flertalet brister och fel i Mark- och miljödomstolens dom och kommer lämna in en resningsansökan. Foto: Rickard Gustafsson

Slaget om bilstranden verkar inte vara över. Strandtrafiksförespråkarna i föreningen Strand för Alla har, utan att be om det, fått en hjälpande hand.

Stockholmsbaserade juristen Ola Bengtsson, 70, hade egentligen tänkt att gå i pension, men kan inte hålla tassarna borta från strandtrafiksmålet.

Nu kliver han in som gratisarbetande ombud för föreningen och hävdar, på en direkt fråga, att han helt saknar egenintresse i fallet.

– Absolut. Inte mer än att jag funderar på att flytta ner hit. Det här sker ”pro bono” och jag tjänar inga pengar på det här, tvärtom. Faktum är att jag i nuläget inte ens äger en bil, säger juristen som dock upplyser att han haft sommarstuga i Mellbystrand och släktingar i trakten.

– Jag har av nyfikenhet läst och följt det här ärendet om att man vill förbjuda bilar på stranden. Sen såg jag på Facebook att fallet var avgjort och då läste jag domarna och tänkte: ”Vad fan är detta för någonting!” och kände spontant att det här måste jag få ordning på, säger Ola.

Juristen Ola Bengtsson besökte bilstranden, nedanför Kolonivägen i Mellbystrand, tillsammans med föreningen Strand för Allas ordförande Mats Olofsson. Foto: Rickard Gustafsson

Med en juristkollega arbetar han på en resningsansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Han anser att det begåtts regelrätta rättegångsfel samt att domslutet till stor del grundar sig på åsikter och känslor och att hänsyn inte tagits till fakta.

– Alla kriterier för en resning är uppfyllda, anser jag. Om det går vägen vet jag inte, men det måste prövas, säger Ola Bengtsson.

Minst fyra uppenbara fel och brister har Bengtsson och hans kollega hittat så här långt.

Han anser först och främst att rättegångsfel begicks när domstolen inte tillät hans klient, Strand för Alla, som sakägare i målet. Bengtsson hävdar att rätten missförstått både föreningens syfte och yrkande när de i domen avvisade deras klaganderätt.

”När det gäller föreningen Strand För Alla konstaterar domstolen att det överklagade beslutet, vilkets syfte är att skydda strandmiljöer, inte kan anses ha gått föreningen emot”, står det i domen.

– Domslutet gick ju inte alls deras väg, tvärtom. Domstolen har felaktigt avvisat Strand för Allas överklagande och därmed också den bevisning som föreningen lade fram. Med den bevisningen hade domstolen med stor sannolikhet kommit fram till en annan slutsats, säger Ola Bengtsson.

Intresset och engagemanget kring frågan om bilstrandens vara eller icke vara har pågått i decennier. Från den 31 maj 2024 är det inte längre tillåtet att köra bil på stranden. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Apropå bevisning. Bengtsson anser att domen inte utgår från fakta.

Han har sökt och letat efter en miljökonsekvensbeskrivning som påvisar att bilar på stranden är miljöfarlig verksamhet, enligt miljöbalkens regler.

– Det har inte gjorts någon sådan utredning. Om det gjorts hade man också kollat på var bilarna ska ta vägen och gjort en helhetsbedömning.

– I stället har man reagerat med ryggmärgen att bilar och strand inte går ihop, och domstolen har tydligen dömt utifrån sin egen uppfattning om farligheten. Man kan tycka att bilar inte hör hemma på stranden, men i Laholm har de gjort det i 100 år. Domstolen skriver att det finns en risk eller uppenbar risk, men det är inte bevisat, säger Ola Bengtsson.

Juristen tillägger:

– De som klagat har klart och tydligt redovisat grunder för att det inte föreligger någon fara för vare sig miljö eller människor. Sant eller falskt, men de har åtminstone redovisat ett bevisunderlag. Det har inte domstolen tagit till sig utan de har bara tagit till sig av påståenden.

Ola Bengtsson har tagit sig an fallet med strandtrafiken i Laholms kommun. Han gör det gratis och säger att det ligger i hans natur att reagera på "orättvisor och dumheter". Foto: Rickard Gustafsson

Det faktum att domstolen inte gjorde syn på stranden, innan dom föll, är på gränsen till nonchalant, menar han.

– Det här är en väldigt ingripande grej för Laholms kommun och näringslivet. Hade domstolen bara kommit dit eller läst handlingarna så hade de fått en helt annan bild av hur verkligheten och de faktiska förhållandena ser ut.

– På plats hade de kunnat förvissa sig om att det faktiskt inte är bilarna som kompakterar stranden – utan vatten och vind, säger Ola Bengtsson.

Att domstolen dessutom finner stöd för sitt domslut enligt miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel är direkt felaktigt, menar Bengtsson.

– De kapitlen kan inte tillämpas under pågående markanvändning. I det här fallet är det något som pågått och fungerat i 100 år. Den delen av lagstiftningen kan bara tillämpas när det sker en förändring till exempel om något ska byggas, exempelvis ett hus eller ett reningsverk.

När tror du att resningsansökan är klar?

– Någonstans mellan en vecka och en månad räknar jag med, säger Ola Bengtsson.

Strand för Allas ordförande, Mats Olofsson, är överväldigad över den hjälp som ramlat över föreningen.

– Det går inte att sätta ord på, helt ovärderligt. Vi lever i en rättsstat och min tro har hela tiden varit att man inte kan grunda en dom på felaktigheter.

Fakta: Begära resning

En ansökan om resning är ett särskilt rättsmedel som innebär att man begär att en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft ska prövas på nytt.

En dom som vunnit laga kraft går inte längre att överklaga till högre instans. Eftersom utgångspunkten är att ett beslut eller en dom som inte kan överklagas ska gälla, förutsätter resning något alldeles särskilt. Det kan rör sig om nya viktiga omständigheter eller bevis som inte tidigare var kända.

Domstolen kan till exempel bevilja resning om:

• det framkommit nya bevis av betydelse

• ett bevis varit falskt eller om ett vittne eller sakkunnig ljugit och det kan ha påverkat utgången i målet

• en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet

• om det är uppenbart att rättstillämpningen strider mot lag.

Resning kan begäras av dig som skulle haft rätt att överklaga domen. Om resning beviljas är det i de flesta fall den domstol som senast dömt i målet som tar upp det till ny prövning. Det är dock en ytterst liten andel av alla ansökningar om resning som beviljas.

Källa: domstol.se