SAMHÄLLE 2023-08-18 KL. 10:40

Nya villatomter säljs för 13 miljoner

Av Rickard Gustafsson

Det är nu klart vad de nya villatomter som skapats i Laholms blivande stadsdel – Östra Nyby – kommer att kosta. Prislappen per tomt landar på 600 000 kronor styck, vilket ska ge ett klirr i kommunkassan på drygt 13 miljoner kronor.

Nya villatomter säljs för 13 miljoner
På det gröna området på flygfotot och sydöst om riksväg 24 och Ängelholmsvägen kommer stadsdelen Östra Nyby att växa fram det kommande decenniet. Foto: Eniro

Detaljplanen för det nya bostadsområdet på Östra Nyby vann laga kraft i slutet av förra året och enligt Laholms kommun finns det redan många spekulanter som stått i tomtkö en längre tid.

22 villatomter finns placerade inom området, beläget sydöst om riksväg 24/Ängelholmsvägen.

Innan tilldelningen av tomter kan börja måste infrastrukturen byggas ut (vilket beräknas bli hösten 2023) och naturligtvis behöver de intresserade också ha ett tomtpris att ställning till.

Plan- och exploateringsenheten på Laholms kommun lät i våras ett företag i Göteborg (Forum Fastighetsekonomi) göra en bedömning av marknadsvärdet på småhustomter i Laholms stad.

Företagets bedömning var att marknadsvärdet bör ligga på cirka 600 000 kronor/tomt, vilket avser en fastighetsbildad tomt med tillgång till infrastruktur, exklusive anslutningsavgifter.

Med det som grund fattade också kommunstyrelsen beslutet att tomterna (ca 800 kvm/styck) ska kosta just 600 000 kronor. Tomtförsäljningen kommer att ge kommunen intäkter på 13,2 miljoner kronor.

Marknadsmässiga priser, säger kommunråden, om beslutet att sälja villatomter i nya stadsdelen Östra Nyby för 600 000 kronor styck.

Foto: Rickard Gustafsson

Samtidigt tillkommer kostnader för bygge av infrastruktur som exempelvis vägar, ledningsnät för el, vatten och avlopp. I totalen blir det en liten plusaffär, medger ordföranden Ove Bengtsson (C).

– Vi måste få täckning för de kostnader vi haft för planarbetet, det är vår huvudprincip. Men det kommer nog att gå lite plus och vi behöver tomter och mark för de som vill flytta till Laholm.

Kommunråden Ove Bengtsson, Kjell Henriksson (S) och Peter Berndtson (SD) bedömer områdets attraktivitet som stort och kallar läget ”förträffligt”.

– Det ligger nära centrum och nära skolor och med en gång- och cykelväg som går genom området ner till stan så det är en väl förspänd detaljplan det här, säger Ove Bengtsson.

Att ta ut ett ännu högre tomtpris, för att dra in lite extra pengar till kommunens ansträngda ekonomi, tror inte Bengtsson hade varit möjligt.

– En tomt på 800 kvm för 600 000 kronor är inga jättepengar i dagens läge på en så central plats, men man måste även titta på konjunkturen för vi måste få tomterna sålda också.

– Man måste tänka på ränteläget också. Chansar man och hugger till för mycket finns det risk att man blir stående med tomterna, säger Peter Berndtson.

– Det är marknadsmässiga priser, säger Kjell Henriksson.

I det nya området planeras cirka 250 bostäder samt torg, naturområden, parker och lekplats. Förutom villor blir det också flerbostadshus, radhus/kedjehus/parhus och ett särskilt boende med 80 platser.

Kommunfullmäktige har sista ordet i prissättningen, men det lär bli bli ren formalia eftersom samtliga partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom beslutet.

Placeringen av de 22 villatomterna ligger i den del av plankartan som är rödstreckad.

Skiss: Laholms kommun