SAMHÄLLE 2022-12-07 KL. 12:04

Historisk satsning på ny vattenkraft i Lagan?

Av Rickard Gustafsson

Det är 64 år sedan det byggdes ny vattenkraft i Lagan och 90 år sedan en kraftstation byggdes i Laholms kommun. Laholms Tidning kan nu avslöja att norska kraftjätten Statkraft, som ett av flera alternativ, har långt framskridna planer på att bygga en helt ny underjordisk vattenkraftstation i Knäred som i så fall skulle bli södra Sveriges största.

Historisk satsning på ny vattenkraft i Lagan?
Om Statkraft gör allvar av planerna att investera i ett helt nytt underjordiskt vattenkraftverk kommer det att ersätta de tre befintliga anläggningarna i Knäredstrakten, däribland Knäred Övre. Foto: Statkraft

I en krigshärjad tid där Sverige, EU och resten av världen skriker efter ny elproduktion planerar Statkraft för ett historiskt jätteprojekt med målsättningen att öka vattenkraftproduktionen i Lagan.

Sedan i våras har Statkraft, tillsammans med konsulter från Sweco och Besab, genomfört provborrningar i Knäredstrakten för att undersöka miljö- och markförhållanden i syfte att fastställa framtida förutsättningar för vattenvägar, dammar och kraftverk.

I området ligger i dag tre kraftstationer: Bassalt, Knäred Övre och Knäred Nedre, vilka invigdes och togs i bruk för 112 år sedan – 1910. Den drivande delen i projektet är att stärka Bassalts-dammen som i dag är avsänkt med en meter.
– Vi genomför en studie för ett framtida eller flera framtida projekt i Bassalt och de två Knäredsstationerna. Huvudmålet är att vi vill ha god dammsäkerhet även med framtida klimatförutsättningar och därigenom säkerställa långsiktig elproduktion, säger Monica Engman, projektledare på Statkraft.

Målsättningen är att kunna använda reglermagasinet i Bassalts-dammen fullt ut.
– Det är inte det att vatten löper vid sidan om, men vi får en effektförlust och kan inte använda magasinet effektivt och förlorar elproduktion på det, berättar Monica Engman, projektledare på Statkraft.


Det är i närheten av Bassalts kraftstation som Statkraft planerar för att bygga ett nytt underjordiskt vattenkraftverk. Foto: Statkraft


Dammsäkerhet i all ära, men den mest spännande delen i studien är Statkrafts planer på att utöka elproduktionen.
– Ett av alternativen är att bygga en helt ny kraftstation som då ska ersätta de tre befintliga kraftstationerna Bassalt, Knäred Övre och Knäred Nedre. Tanken är då att den ska byggas i närheten av Bassalt-stationen, säger Monica Engman och berättar att stationen i så fall placeras 8-10 meter under jord där vattnet leds till turbinen genom en tunnel och ut i befintlig fåra nedströms Knäred nedre – nära Flammabadet och Lagavallen.

Statkraft tänker sig med det alternativet kunna utnyttja hela fallhöjden som finns mellan de tre befintliga stationerna – i dag 30 meter. Vinsten med det skulle vara påtaglig då effekten på den nya kraftstationen preliminärt beräknas bli 10 MW högre än dagens tre kraftverk tillsammans.
– Nya turbiner har bättre verkningsgrad än de som sitter på de befintliga anläggningarna. 10 megawatt säger kanske inte så mycket men det skulle betyda en ökning av elproduktionen med 20–25 procent jämfört med i dag. Om det blir så, berättar Monica Engman och lägger in en brasklapp att en renovering av de tre befintliga stationerna fortfarande finns på spelplanen.

Den nya vattenkraftstationen skulle i så fall få en effekt på drygt 32 MW och då bli södra Sveriges största vattenkraftstation och effektmässigt passera systerstationen, nedströms, i Karsefors (31,4 MW). I direkt elproduktion skulle det innebära en ökning från dagens 105 GWh till över 130 GWh per år.

I dagsläget vill Statkraft inte uppge några som helst investeringsbelopp, men Engman berättar att studien nu är så pass långt kommen i processen att det kommer att finnas ett rapportunderlag för att fatta beslut i början av 2023.

Innan projektet kan bli verklighet krävs en hel rad tillstånd samt att alla berörda parter exempelvis närboende, fastighetsägare, organisationer ges möjlighet att yttra sig om planerna genom samråd.
– Vi hoppas lämna in en tillståndsansökan för myndighetsbeslut under 2023. Eventuella byggprojekt, oavsett vad vi bestämmer oss för, startar under andra halvan av 2020-talet för det beror på hur lång tid tillståndsprocesser tar. Byggtiden varierar beroende på vad vi bestämmer oss för att göra men vi räknar med att det tar två till sju år att bygga, säger Monica Engman och betonar att dammsäkerhetåtgärderna har högsta prioritet oavsett om det blir nybyggnation eller renovering.

Fotnot: Det senaste kraftverksbygget i Laholms kommun, kraftstationen i Laholm, invigdes 1932. Övriga fem stationerna i Lagan: Bassalt, Knäred Övre, Knäred Nedre, Skogaby och Karsefors byggdes och invigdes under åren 1910-1930. Normalårsproduktionen i de sex kraftstationerna uppgår till 325 GWh.

LÄS MER: Cronqvist jublar över potentiell vattenkraftsatsning


Knäred Nedre är effektmässigt det minsta av de tre vattenkraftverken i Knäred. Foto: Rickard Gustafsson