Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2022-09-08 KL. 11:31

Anders fall utreds av Patientnämnden

Av Rickard Gustafsson

Patientnämndens ordförande i Region Halland, Georgia Ferris (KD), har tagit del av artikeln om Anders Johnsson men kan inte kommentera det enskilda ärendet under pågående utredning. Hon berättar dock att nämnden krävt in svar från SOS Alarm och Ambulanssjukvården för att bringa klarhet i händelseförloppet.

Anders fall utreds av Patientnämnden
Patientnämndens ordförande Georgia Ferris bekräftar att det pågår en utredning kring Anders Johnssons traumatiska upplevelser när han sökte akut vård för en blodpropp i benet. Foto: Magnus Andersson

Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla regioner och landsting och hjälper patienter eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Uppdraget ska i förlängningen ge kvalitetsförbättringar och öka patientsäkerheten inom sjukvården.

Ordföranden Georgia Ferris kan av sekretesskäl inte uttala sig om Anders Johnsson-fallet, men konstaterar att nämnden årligen får cirka 1 100 anmälningar på sitt bord.
– Tyvärr är ju hans berättelse inte unik, även om de här omständigheterna är unika. Vi får in många anmälningar till Patientnämnden där antingen bemötandet, vården i sig eller organisationen är bristfällig. Det är precis därför vi finns för att vi vet att det finns anledning för patienter att föra fram synpunkter och klagomål på vården.

Ferris kan dock bekräfta att det pågår en utredning gällande sjukvårdens hantering av Anders Johnsson. En av nämndens handläggare har begärt in svar av såväl Ambulanssjukvården som SOS Alarm för att respektive part ska få förklara vad som hänt.
Svarstiden på fyra veckor har ännu inte gått ut men svar förväntas senast andra veckan i september.
– Där vill vi ha svar på till exempelvis varför ambulansen i Ängelholm inte kunde ta honom till Malmö och SOS Alarm får svara på hur man prioriterade i det här aktuella fallet med mera, säger Georgia Ferris och nämner, utanför sammanhanget, att det i regionen också diskuteras utökade resurser för ambulanssjukvården med fler ambulanser.

När svaren har sammanställts återkopplar Patientnämnden till patienten. Patientnämnden i sig har inga sanktionsmöjligheter utan arbetar för att reda ut vad som hänt å patientens vägnar och kvalitetsutveckla sjukvården och patientsäkerheten.
– Efter det är det upp till patienten om man vill gå vidare med anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) eller om man är nöjd med förklaringen eller ursäkten eller vad det kan vara. Ungefär i vart tredje fall får vi kommunikation tillbaka från vården att man vidtagit åtgärder för att förbättra eller förändra eller så kan det bli nödvändigt för oss att driva ärendet vidare politiskt och föra fram systemfel till ansvariga nämnder och styrelser, säger Georgia Ferris.

Ferris berättar att hon märkt av, i anmälningarna till Patientnämnden, att det finns brister i kommunikationerna och skillnader i regelverken mellan olika regioner. Det i sin tur leder till onödig frustration och tidsspillan, vilket skulle kunna vara förödande i akuta situationer.
– Patienten ska inte behöva drabbas av att organisationen inte fungerar. Som patient måste man kunna känna sig trygg i hela vårdkedjan. Man ska inte behöva veta hur vården är organiserad utan när man behöver hjälp så ska det fungera, säger Georgia Ferris.

Hon tillägger att det inte heller är ovanligt att nämnden får in klagomål på hur hemresorna fungerar efter avslutat vårdbesök.
– Vi ser det när man blir bollad mellan olika delar av vården. Ersättningsreglerna är väldigt komplicerade och tar onödigt mycket tid. Det är något som behöver bli enklare och bättre, säger Georgia Ferris.

LÄS MER: Anders vägrades ambulansresa – nära att mista benet