Klik venligst
SKOLA 2024-02-14 KL. 14:43

Småskolor hotas på nytt av nedläggning

Av Rickard Gustafsson

Under onsdagsförmiddagen fick vårdnadshavare till elever på skolorna i Ahla och Genevad ett meddelande om att ett beslut om nedläggning av de respektive skolorna kan komma att fattas av Utbildningsnämnden den 27 mars. Om politikerna går på utbildningsförvaltningens förslag innebär det att verksamheten upphör efter skolavslutningen i juni.

Småskolor hotas på nytt av nedläggning
Genevadsskolan och Ahlaskolan hotas av nedläggning enligt ett brev som gått ut till samtliga vårdnadshavare som har barn på de respektive skolorna. Foto: Rickard Gustafsson/Johan W Jönsson

2019 presenterade utbildningschefen Richard Mortenlind en utredning kring hur Laholms kommun ska organisera sina grundskolor fram till 2030.

Det kontroversiella i utredningen var att skolorna i Ahla, Genevad, Vallberga och Hishult föreslogs att läggas ner. Massiva protester från arga föräldrar på de respektive orterna lät inte vänta på sig, politikerna vek sig, och utredningen stoppades i malpåse.

Friden fick råda i knappt fyra år, men nu är förslag om skolnedläggningar återigen på tapeten.

I en rykande färsk utredning som gjorts av utbildningsförvaltningen föreslås att Laholms kommun ska lägga ner de båda F-3-skolorna i Ahla och Genevad.

Förslaget innebär att vårterminen blir den sista på skolorna och berör i runda tal 125 elever.

– Uppdraget gick ut på att utarbeta förslag på hur skolorganisationen kan anpassas med bibehållen kvalitet för eleverna, men fortsatt bidra till ökad likvärdighet i utbildningen. Det är ett svårt uppdrag att få av omsorg om alla elever, vårdnadshavare och personal. Vi har precis lämnat ett tufft år bakom oss med andra besparingsbeslut. Men det ingår samtidigt i mitt uppdrag hur svårt det än må vara, säger förvaltningschefen Richard Mortenlind.

Skolan i Ahla är en F-3-skola med ungefär 85 elever. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Informationen gick ut till samtliga vårdnadshavare som har barn i F-klass eller skolan vid 11-tiden på onsdagsförmiddagen den 14 februari via informationsplattformen V-klass. Brevet är undertecknat av utbildningsnämndens ordförande Åke Hantoft (C), förvaltningschef Richard Mortenlind samt verksamhetschefen Daniel Josefsson.

Kontentan av budskapet är att små skolenheter inte är tillräckligt effektiva vare sig ekonomiskt eller ur ett utbildningsperspektiv.

”Väger man samman vad som krävs för att skapa en så bra skola som möjligt för samtliga elever, med de kommunspecifika faktorer som råder i Laholm bör kortfattat skolorganisationen präglas av ett minskat antal enheter. En mer effektiv skolorganisation innebär att resurserna i större mån skulle samlas och med det ge effekt på kvaliteten och resultaten för våra elever.”, står det i brevet.

Hantoft tycker att det är ett tufft beslut att fatta.

– Det berör väldigt många människor, framför allt barn, vårdnadshavare och personal. I det här fallet hundratals, så vi måste vara ödmjuka och lyssna av alla synpunkter så att det blir så bra som möjligt. Men det kommer att bli en mer likvärdig skola och bättre för både barnen och personalen även om en del inte tror det just nu.

Utbildningsnämndens ordförande Åke Hantoft (C). Foto: Johan W Jönsson/Arkiv

Konkret innebär förslagen att Genevadsskolans elever flyttas över till Veingeskolan och att Ahlaskolans elever flyttas till Parkskolan i Laholm till höstterminen 2024.

Samma väg går även elever i kommande förskoleklasser på de respektive skolorna med undantag av elever bosatta i Skogaby med omnejd som hänvisas till Veingeskolan.

Förflyttningen av elever ska enligt Hantoft inte innebära några lokalmässiga problem.

– Parkskolan är inte trångbodd längre. Det har gjorts omfördelningar och det finns kapacitet både på den skolan och Glänningeskolan för ytterligare 80-100 elever på respektive skolor. När det gäller Veingeskolan ska vi utnyttja bibliotekets lokaler mer effektivt. Det är en jättelokal och vi kommer att få plats med två nya klassrum.

Samtliga berörda vårdnadshavare kommer att bjudas in till ett informations- och dialogmöte med förvaltningen och representanter för nämnden för att stilla den eventuella oro som beskedet innebär. När mötet äger rum är inte bestämt berättar Hantoft men försäkrar att besked kommer inom kort.

– Det klart att folk reagerar men jag uppmanar alla att ta djupa andetag. Nu ska vi mötas på de här vårdnadshavarsamtalen och reda ut begreppen, säger Åke Hantoft.

Genevadsskolan är den minsta av de två nedläggningshotade skolorna. Enligt kommunens hemsida går det ungefär 40 elever på F-3-skolan. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Värt att notera är att inga beslut är fattade. Tjänstemannautredningen ska presenteras för politikerna i utbildningsnämnden på dess månatliga sammanträde den 28 februari. Efter det ska utredningen diskuteras i de politiska partierna och därefter väntas nämnden ta ett beslut den 27 mars.

Även om utbildningsnämnden skulle komma fram till att skolorna ska läggas ned är sista ordet inte sagt. Beslut om skolnedläggningar avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktige och ärendet ska även dessförinnan passera kommunstyrelsen.

Rent tidsmässigt betyder det att skolärendet tidigast kan komma att avgöras på fullmäktige den 29 april.