Klik venligst
SKOLA 2024-03-27 KL. 19:36

Skolnedläggningar klubbades igenom

Av Johan W Jönsson

Utbildningsnämnden var inte enig i frågan men förvaltningens förslag att avveckla Ahlaskolan och Genevadsskolan för att kunna spara nämnden 3,5 miljoner kronor per år gick igenom med röstsiffrorna 5-3. Jimmy Ivarsson (C) valde att lägga ner sin röst.
– I egenskap av Centerpolitiker är jag inte övertygad om att man ska lägga ner småskolor. Sedan har jag stor respekt för ekonomi och budget i balans, säger Ivarsson.

Skolnedläggningar klubbades igenom
Richard Mortenlind är förvaltningschef på utbildningsförvaltningen, Åke Hantoft (C) är ordförande i utbildningsnämnden och Anita Folden (SD) är andra vice ordörande i nämnden. Foto: Rickard Gustafsson

Det var dags för utbildningsnämnden att fatta beslut i den brännheta frågan kring förändrad skolorganisation och nedläggning av skolorna i Ahla och Genevad.

Innan det var dags för röstning så fick nämnden en dragning av förvaltningschef Richard Mortenlind kring den utredning som gjorts för att kunna effektivisera skolorganisationen.

– Med de underskott vi haft är det en bister verklighet att jobba i. Då måste man titta strukturellt på organisationen. Vi måste driva alla våra enheter på ett effektivt sätt, säger Mortenlind.

Förvaltningschefen tryckte på att det redan gjorts besparingar på 10 miljoner kronor. Bland annat genom avveckling av nattis, minskning av personal i förskola, skola, administration och ledning.

– Går inte en skola runt så påverkar det alla. Då blöder inte bara den skolan utan även övriga. Vi sitter i samma båt här. Det är ett huvudmannaskap och en kommun, säger Mortenlind.

I början av hösten i år räknar utbildningsförvaltningen att ha tillräckligt mycket underlag från Kommunfastigheter för att kunna planera inför stundande renovering av Parkskolan.

– Det pågår ett ingående arbete med att ta fram en projekteringsplan. Vi utgår ifrån att vi hösten 2024 får all fakta för att kunna göra en bra planering, vilket vi har rutin på.

Utbildningsnämnden har ett sparbeting på 5,8 miljoner under 2025. Mortenlind berättar att alternativet till att effektivisera skolorganisationen är minskad skolpeng med två procent.

– Vi ser ingen annan möjlig lösning än att minska skolpengen ytterligare. Då skär man i verksamheten på alla skolor. Det här handlar inte om två skolor utan om alla.

En minskad skolpeng på två procent handlar enligt nämndsordförande Åke Hantoft (C) till 80-90 procent om personal. Han menar att det inte räcker med 25 tjänster som i så fall ska bort.

Beslutet från nämndens sida blev att ställa sig bakom utredningsförslaget och att gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

– Det har varit en intensiv månad med mycket engagemang. Vi ska ha otrolig respekt för skolbarnen och för den eventuella flytt de ska göra, säger Hantoft.

Han berättar samtidigt att Veingeskolan kommer att klara av att ta emot Genevadsskolans elever utan att biblioteket byggs om till klassrum. Hantoft fortsätter:

– Detsamma gäller Parkskolan. Finns det behov av evakuering där vid en renovering så kommer vi kunna hantera det. Vi i politiken förordar nog att man tittar på de äldre eleverna i så fall.

Åke Hantoft är trygg i nämndens beslut att klubba igenom skolnedläggningarna även om inte alla svar finns än. Foto: Johan W Jönsson

Det blev votering när beslutet skulle fattas. Medborgerlig samling och Sverigedemokraterna röstade mot förslaget. Partierna i Ansvar för Laholm röstade för frånsett Jimmy Ivarsson (C).

– Jag kände inte att jag kunde stå bakom nedläggningarna. Därför valde jag att lägga ner min röst. I andra delar av Sverige är Centerpartiet med och räddar småskolor, säger Ivarsson.

Var det svårt att gå emot partilinjen?

– Jag sitter på min stol för att jag är jag. Det är inte självklart att gå emot partilinjen men man har sina egna tankar och värderingar också. Ingen i partiet har sagt hur jag ska rösta, säger han.

Finns det en splittring i partiet i den här frågan?

– Nej, det känns som att vi är enat, säger Hantoft.

Är Ansvar för Laholm överens?

– Jag har inte hört något annat. Ansvar för Laholm har majoritet i fullmäktige och det finns en majoritet för den här förändringen.

Oppositionen har tillräckligt många röster (med politiska vildar) att kunna skicka förslag på minoritetsåterremiss. Då går ärendet tillbaka till kommunstyrelsen.

– Då blir det hårdare tidspress och kortare period för barnen att förbereda sig att komma till sin nästa skola. För barnens bästa hoppas jag att förslaget går igenom snabbt, säger Hantoft.

Om beslutet överklagas av vårdnadshavare?

– Jag har inte tänkt den tanken. Då får vi hantera det. Det gäller att alla tänker sig för och har respekt för barn, föräldrar och personal i det här, säger Hantoft.

Kan ni genomföra skolavvecklling under pågående läsår?

– Uppkommer den situationen får vi ta ställning till det då. Det bästa är att genomföra en sådan här sak vid låsårets start, alltså vid höstterminens start, säger Hantoft.

Varför är det så båttom?

– När man drar igång sådana här processer har man troligen två alternativ. Antingen gör man det eller så gör man det inte. Långa processer underlättar inte, säger Hantoft.

Anita Folden (SD) är andra vice ordförande i utbildningsnämnden. Hon motiverar varför hennes parti röstade mot förslaget och tar bland annat upp att alternativa besparingsåtgärder saknas.

– Skolresultaten är bra på småskolorna och skolhälsan fungerar. Vi tycker dessutom att processen varit bristfällig. Information, delaktighet och transparens i frågan har varit undermålig, säger hon.

Folden tar även upp att utredningen inte tar hänsyn till skolvägarna och att elever i Lilla Tjärby inte är berättigade skolskjuts från fjärde klass samt att en kapacitetsutredning enligt SKR är inte gjord.

– Sveriges kommuner och regioner har utformat en idéskrift men det är inga riktlinjer. Det är ett stödmaterial för skolor. Vi har gjort en grundlig kapacitetsutredning, säger Mortenlind.

– Vi har gått igenom kapaciteten över tid fram till 2040. Enligt vår prognos är den tillräcklig på mottagande skolor för att kunna hantera eleverna från skolorna i Genevad och Ahla.

Föräldrar uttrycker oro för att det finns problem på Parkskolan och att dessa inte kommer bli mindre med fler elever på skolan. Mortenlind svarar att han inte recenserar enskilda upplevelser.

– Det har bedrivits ett strukturerat utvecklingsarbete under fler års tid på Parkskolan. Min bedömning är att det är en väl fungerande grundskola idag, säger han.

Föräldrar har ”hotat” med att flytta sina barn till friskolor vid nedläggning av byskolorna i Ahla och Genevad. Sker det skulle det innebära en kostnad för kommunen.

– Det är fritt skolval. Vi får se vad som händer där. Det påverkar oss men vi har inte gjort något alternativ till utredningen. Vi måste oavsett se över vår organisation, säger Hantoft.

Det finns ambitiösa personer som satt sig in i utredningen och pekat på felaktigheter. Det har till och med gjorts alternativa ekonomiska uträkningar. Hantoft svarar:

– Jag är trygg i det beslut vi fattat. Men vi har inte riktigt svaren på alla frågorna. Till exempel när det gäller skolskjutsar. Det finns även andra delar och vi lever i en föränderlig värld.

Presentationen som utbildningsnämnden fick ta del av ligger uppe på kommunens hemsida.

Anita Foldens Sverigedemokraterna röstade mot förslaget. Det gjorde även Medborgerglig samling. Foto: Rickard Gustafsson