SKOLA 2022-05-23 KL. 12:36

Skolinspektionen riktar svidande kritik

Av Rickard Gustafsson

Laholms kommun får svidande kritik i Skolinspektionens tillsynsrapport av Lagaholmsskolan. I huvuddrag framträder en bild av att olika elevgrupperingar tagit makten över skolan och att vuxenvärlden kapitulerat. Kränkande behandling, hot och slagsmål är vardag där de styrande elevgrupperingarna skrämmer och hotar såväl andra elever som lärare. Nu kräver Skolinspektionen i ett föreläggande att det vidtas åtgärder annars väntar sanktioner.

Skolinspektionen riktar svidande kritik
Skolinspektionen målar upp en bild av en smått kaosartad situation på Lagaholmsskolan. Nu kräver de i ett föreläggande att Laholms kommun vidtar åtgärder innan den 16 november. Foto: Rickard Gustafsson

Larmen från elever, föräldrar och skolpersonal om situationen på Lagaholmsskolan har inte undgått Skolinspektionen. Myndigheten har besökt skolan vid flera tillfällen under mars månad och genomfört intervjuer, lektionsobservationer och granskat dokumentation kring skolans arbete.

Under tillsynen framkom en mängd brister kopplade till otryggheten på skolan, vilka nu blivit offentliga genom Skolinspektionens rapport.

De elever som intervjuats berättar att det finns grupper av elever på skolan som sprider rädsla och otrygghet och att det förekommer både rasistiska och homofoba kränkningar samt regelrätta och regelbundna slagsmål på skolan.

De önskar att de skulle finnas fler vuxna i skolans korridorer, men berättar också att det finns lärare som ser mellan fingrarna kring grovt språk och kränkningar och uppger även att alla incidenter inte anmäls. Det framkommer också att både elever och föräldrar påtalat brister i skolans förebyggande arbete men att skolan inte agerat.
Elevernas verklighetsbetraktelser är inte påhittad, tvärtom stärks bilden i de intervjuer som Skolinspektionen gjort med skolans lärare. Lärarna vittnar om att skolans trygghetsarbete varit bristfälligt i flera år, men att otryggheten, kränkningarna och den hetsiga stämningen eskalerat – så till den grad att vissa lärare låtsas som att de inte märker det.

Lärarna vittnar även om att det finns en uppgivenhet bland personalen kring att dokumentera kränkningar, eftersom de ”bara fyller i blanketter” men att det i praktiken inte leder till förändringar. Det i sin tur har lett till en kultur där ”man sköter sig själv” då det inte finns något samlat arbete för att förebygga kränkningar.

Än värre uppges skolans situation vara när Skolinspektionen sammanfattar intervjuerna med elevhälsopersonalen, vilka bekräftar att alla kränkningar inte anmäls. Orsaken till det anses delvis bero på att både elever och personal helt enkelt blivit luttrade av det hårda klimatet.

Elevhälsan konstaterar att det gjorts hälsoenkäter där en stor andel av eleverna ger negativa svar på frågor om trygghet och att det finns elever som skrämmer och hotar andra elever. De vittnar också om att bråken och stöket på skolan medfört att det finns personal som inte ens vågar befinna sig i korridorerna eftersom de där utsätts för hot, kränkningar och våld.


Skolinspektionens rapport visar tydligt att det finns en rädsla bland den vuxna personalen att röra sig i Lagaholmsskolans korridorer.


När Skolinspektionen intervjuar rektorerna berättar även de att det finns grupper av elever som sprider otrygghet, men att man arbetar med dessa grupper och att det tydliggjorts för personalen att alla incidenter måste anmälas.

Rektorn medger dock att det finns lärare som inte står upp och ingriper mot verbala kränkningar utan bara låter det passera. Däremot uppger rektorn att hon tror att alla lärare skulle ingripa när det sker fysiska kränkningar, men säger samtidigt att hon vet att en del av lärarkåren verkar vara uppgivna.

Slutligen erkänner rektorn och biträdande rektorn att det i nuläget inte bedrivs något systematiskt förebyggande värdegrundsarbete på skolan i syfte att förhindra kränkningar.

Skolinspektionen slår även ner på brister med extra anpassningar.

Utredningen visar att det finns elever som inte får det stöd de behöver enligt skollagen, vilket också bekräftas av rektor och biträdande rektor. Några av orsakerna till att de extra anpassningarna uteblir beror på okunskap, bristande samarbete i arbetslagen och bristande samsyn i arbetssättet.

Lärarna uppger att de extra anpassningarna är stressande och att det är svårt att räcka till eftersom klasserna är stora. Biträdande rektorn uppger att det under höstterminen arbetats fram en rutin, men att den ännu inte nått ut till lärarna. Rektorn hävdar att de extra anpassningarna ska följas upp av mentorn vid utvecklingssamtalen, men säger samtidigt att hon inte vet om det görs eftersom rutinen är ny och att skolledningen inte gjort någon uppföljning.

Kontentan av Skolinspektionens tillsyn av Lagaholmsskolan har mynnat ut i ett föreläggande. Senast den 16 november ska Laholms kommun ha sett till att all personal på skolan får kännedom om att aktivt motverka kränkande behandling och anmäla alla händelser till rektorn.
Till samma datum ska kommunen även ha sett till att alla de elever som identifierats vara i behov av extra anpassningar också ska ha fått det.

Skolinspektionens föreläggande gäller omedelbart och kan inte överklagas. Följer inte Laholms kommun beslutet hotar myndigheten med mer ingripande sanktioner.