Klik venligst
SKOLA 2023-04-26 KL. 06:02

Skola stängde felaktigt av högstadieelev

Av Rickard Gustafsson

En elev på Lagaholmsskolan stängdes av från skolan i två dagar utan att eleven själv fick chans att yttra sig. Tilltaget gillas inte av Förvaltningsrätten som menar att skollagens krav på yttrande även omfattar eleven, inte bara vårdnadshavaren. Rätten dömer till elevens fördel och upphäver skolans beslut.

Skola stängde felaktigt av högstadieelev
Förvaltningsrätten i Göteborg dömer till den avstängda Lagaholmselevens favör. Domstolen konstaterar att avstängningsbeslutet togs på felaktiga grunder. Foto: Adobe Stock

I mitten av februari i år stängdes en elev av i två dagar från undervisning på grund av en händelse på skolan. Beslutet fick eleven och vårdnadshavaren att se rött och uttryckte, i överklagan till Förvaltningsrätten, allvaret i att de inte fick någon möjlighet att yttra sig i frågan.

Avstängningen skedde, hävdar de, utan ett möte med rektor och eleven erbjöds inte heller kompensation för förlorad undervisningstid. Obegripligt, oansvarigt och helt oacceptabelt, menar familjen.

Barn- och ungdomsnämnden i Laholms kommun, som fört Lagaholmsskolans talan, bestrider överklagandet och menar att det var nödvändigt att tillfälligt stänga av eleven. Kommunen hävdar att vårdnadshavaren fått möjlighet att yttra sig i ärendet då ställföreträdande rektor den aktuella dagen ringde vårdnadshavaren för att meddela vad som hänt och att eleven skulle stängas av.

Av avstängningsbeslutet framgick att skolan att eleven skulle få kompensation för förlorad undervisningstid, men inte hur. Den informationen meddelades dock på ett möte med vårdnadshavarna en knapp månad senare, hävdar Laholms kommun.

Förvaltningsrätten skriver i domen att rektor, enligt skollagen, har rätt att stänga av en elev om den agerar på ett sätt som hotar andra elevers eller personalens säkerhet, trygghet eller studiero. Ett avstängningsbeslut föregås dock av kravet att eleven eller vårdnadshavaren får chans att yttra sig.

”För yngre barn bör det kravet ofta anses kunna vara tillgodosett genom att barnets vårdshavare bereds tillfälle att yttra sig”, skriver rådmannen i domslutet och konstaterar att eleven i det aktuella fallet är gammal nog att omfattas av skollagens krav.

Domstolen menar att lagaholmseleven skulle fått möjlighet att yttra sig, men att så inte är fallet och bedömer därför att förutsättningarna för att stänga av eleven inte varit uppfyllda. Avstängningsbeslutet ska därför upphävas.

Eftersom avstängningen skett på lagstridiga grunder prövade inte rätten om övriga förutsättningar för beslutet (kompensation för förlorad undervisningstid) varit uppfyllda eller inte.