Klik venligst
SKOLA 2024-04-02 KL. 11:11

Risk för elevflykt från kommunala skolor

Av Rickard Gustafsson

Om skolorna i Ahla och Genevad läggs ned kan 8 av 10 vårdnadshavare tänka sig att placera sitt barn i en föräldrakooperativ friskola om en sådan etableras på de båda orterna. I praktiken skulle det innebära att över 60 barn kan komma att välja bort kommunen som skolhuvudman.

Risk för elevflykt från kommunala skolor
Om det etablerades en föräldrakooperativ friskola i Ahla och Genevad visar en enkätundersökning att över 80 procent av vårdshavarna skulle vilja placera sina barn där. Foto: Arkivbild

Siffrorna är hämtade från en rykande färsk och pågående enkätundersökning med svar från vårdnadshavare till barn på de nedläggningshotade skolorna.

Bakom enkätundersökningen står ett antal föräldrar som själva undersöker vilka alternativ som står till buds om Laholms kommun väljer att avveckla de respektive skolorna.

– Vi ville ta reda på hur andra föräldrar resonerar och ser på framtiden för sina barn. Det är viktigt för oss att se vilka förutsättningar och möjligheter som finns om skolorna stängs och jag tänker att det är minst lika viktigt för kommunen, säger genevadsföräldern Carl Ivarsson som har två barn i åldrarna 5 och 7 år.

I enkäten, där svaren är helt anonymiserade, har hittills 75 av 111 (68 procent) vårdnadshavare svarat på följande frågor:

• Om kommunen stänger skolorna och det startar en föräldrakooperativ friskola. Var skulle du vilja placera ditt barn?

• Om kommunen stänger skolorna och det inte startar en föräldrakooperativ friskola. Var skulle du vilja placera ditt barn?

Svaren på den första frågan visar att hela 61 av 75 vårdnadshavare (81 procent) skulle välja att sätta sina barn i den nya friskolan. Enbart elva vårdnadshavare (15 procent) uttrycker en vilja om placering på någon av kommunens skolor och resterande skulle välja skola i annan kommun eller annan friskola i kommunen.

Faktum är att enkätsvaren till och med visar att fler skulle välja skolgång i en annan kommun än att sätta sitt barn på Parkskolan.

– Det är väldigt tydligt att det finns många föräldrar som vill att det ska bildas en föräldrakooperativ förskola i Genevad och Ahla. En rimlig tolkning är att många föräldrar tappat tilltron till att kommunen som huvudman kan tillhandahålla en långsiktig och stabil skola, säger Carl Ivarsson.

Om en föräldrakooperativ friskola etableras i Ahla och Genevad vill 81 procent av vårdnadshavarna sätta sina barn där.

Lika intressanta är siffrorna över vårdnadshavarnas val om det inte startas en föräldrakooperativ friskola i Ahla och Genevad.

40 vårdnadshavare (54 procent) säger sig då välja någon av kommunens skolor. 29 (39 procent) hade i stället valt någon av de befintliga friskolorna i kommunen, där intresset är störst för montessoriskolan i Öringe och därefter Möllan i Ysby (18 respektive 8 vårdnadshavare).

– Givet de här siffrorna vore det nästan förvånande om det inte kommer att lanseras föräldrainitiativ att försöka starta nya friskolor för barnen på Ahlaskolan och Genevadsskolan, säger Carl Ivarsson.

Det liggande skolnedläggningsförslaget innebar som bekant att elever i Genevad hänvisas till Veingeskolan och Ahla-elever till Parkskolan. Enkäten visar dock att endast åtta procent av vårdnadshavarna skulle välja den skola som kommunen anvisar.

Om det inte bildas en föräldrakooperativ friskola i Ahla och Genevad skulle nästan hälften av vårdnadshavarna vilja sätta sina barn i skolor med annan huvudman än Laholms kommun.

Om vårdnadshavarna, när allt ställs på sin spets, gör allvar av sina enkätsvar skulle det få stora ekonomiska konsekvenser för utbildningsnämnden och Laholms kommun.

Carl Ivarsson, ekonom till yrket, har själv gjort en kalkyl där han sätter skolpengen (som medföljer alla elever oavsett huvudman) i fokus.

– På vårdnadshavardialogmötet för Genevadsskolan påpekade jag att man måste beakta att elever kan välja friskolor. Baserat på att 15 barn sätts i friskolor, att kommunen i stället för en besparing skulle gå två miljoner kronor i förlust. Utifrån enkätsvaren är det nog en betydande risk att det blir ännu fler barn i friskolor och att det kan komma att bli en ännu större förlust för kommunen än jag befarade.

Även om utbildningsnämnden sagt ja till att avveckla skolorna är frågan långt ifrån avgjord.

– Min förhoppning är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, när de ska beakta allt som är bra för Laholm, kommer till en annan slutsats än utbildningsnämnden, säger Carl Ivarsson.