Klik venligst
SKOLA 2024-03-22 KL. 16:10

Miljoner sparas om småskolor läggs ned

Av Rickard Gustafsson

Det står nu definitivt klart att tjänstemännens förslag till politikerna är att lägga ned Ahla- respektive Genevadsskolan och att eleverna hänvisas till Parkskolan respektive Veingeskolan. Den ekonomiska besparingen för utbildningsnämnden uppges bli runt 3,5 miljoner kronor per år.

Miljoner sparas om småskolor läggs ned
Tjänstemannautredningen från utbildningschefen Richard Mortenlind och grundskolechefen Daniel Josefsson är klar. Förslaget är att Genevadsskolan och Ahlaskolan läggs ned. Foto: Rickard Gustafsson/Bo Bjelvenstedt

Skolutredningen har släppts och som väntat föreslår utbildningsförvaltningen att F-3-skolorna i Ahla och Genevad ska avvecklas.

Utbildningschefen Richard Mortenlind och grundskolechefen Daniel Josefsson har författat den 48-sidiga utredningen, som tar upp både för- och nackdelar med förslaget.

Slutsatsen är dock att fördelarna med skolnedläggningarna överväger.

”Den viktigaste anledningen är de organisatoriska vinsterna som innebär en effektivare total användning av nämndens resurser och som förväntas bidra till mer likvärdig utbildning för berörda elever”, står det i rapporten.

Under den dryga månad som debatten och diskussionerna pågått har frågor ställts om hur mycket pengar kommunen egentligen sparar på att lägga ned skolorna?

Inga siffror har tidigare sipprat ut från Stadshuset, men svaren redovisas i utredningen. De direkta besparingarna för utbildningsnämnden hittas främst bland personal- och hyreskostnader.

2,5 tjänster kommer försvinna, enligt förslaget, vilket minskar lönekostnaderna med knappt 1,7 miljoner kronor. Uppsägning av hyreskontrakt sparar 1,6 miljoner, vilket i sin tur leder till kostnadssänkningar med 530 000 kronor för fastighetsskötsel, städning etc. Rapporten visar också minskade kostnader inom skolbespisningen på 550 000 kronor.

Om skolorna läggs ned skapas dock merkostnader för skolskjutsar, vilket grovt räknat landar på knappt 900 000 kronor/år.

Sammanräknat väntas skolnedläggningarna ge utbildningsnämnden en direkt besparing med cirka 3,5 miljoner kronor per år, fördelat på knappt 1,3 miljoner för Ahlaskolan och 2,2 miljoner för Genevadsskolan.

Genevadskolans framtid avgörs slutgiltigt av kommunfullmäktige den 29 april. Foto: Rickard Gustafsson

Utredningen är klar och nu ligger Ahlaskolans framtid i politikernas händer. Foto: LT/Arkiv

Utredningen pekar också på att en avveckling av skolorna även skulle innebära ”effektiviseringar” och ”samordningsvinster” för ledning och administration, elevhälsa, modersmålsundervisning, studiehandledning och digital utrustning. Vad det innebär när det kommer till kronor och ören framgår inte.

En annan essentiell fråga som varit på tapeten är om Parkskolan (samt Glänningeskolan) och Veingeskolan har kapacitet för att ta emot eleverna från Ahla respektive Genevad?

Mortenlind & Co har tidigare uttryckt att deras bedömning är att så är fallet, vilket utredningen också påvisar. Skolorna i Laholm uppges ha en maxkapacitet på 875 elever, där taket på Parkskolan är 350 elever och 525 elever på Glänningeskolan.

Enligt statistik över elevunderlaget för årskurs F-6, med Ahla-eleverna inkluderade, förväntas antalet elever vid skolstarten i höst bli 686 elever.

Motsvarande statistik för Veingeskolan, som ska ta emot elever från Genevadsskolan, är att maxutrymmet är 600 elever. Till hösten väntas 509 elever, F-9, gå på skolan och de nästföljande åren väntas antalet elever sjunka stadigt ned till 426 elever läsåret 2027/28.

Något problem med att inrymma eleverna finns med andra ord inte, åtminstone på pappret.

Parkskolan i Laholm ska enligt utredningsförslaget ta emot eleverna från Ahlaskolan. Skolan ska renoveras i etapper med start 2025. Foto: Rickard Gustafsson

Under ett avsnitt i rapporten analyseras vad som händer om skolorna inte avvecklas? Svaret är glasklart – då blir det budgetnedskärningar på kommunens övriga grundskolor och de övergripande samordningsvinsterna uteblir.

Utredningen omfattar naturligtvis även synpunkter, problemställningar och oro som uttryckts i samband med elevintervjuer, dialogmöten med vårdnadshavare och skolpersonal.

De allra starkast lysande frågetecknen kanske ändå berör renoveringen av Parkskolan, som ska ske i etapper under två års tid med preliminär start hösten 2025.

Oron är stor över hur det kommer påverka såväl elevkapacitet som skolmiljö, trafiksituation samt belastningen på fritidsverksamhet, matsal och gymnastiksal.

Vårdnadshavare uttrycker också stark oro kring trafiksäkerheten då exempelvis elever från Lilla Tjärby från och med årskurs 4 inte är berättigade till skolskjuts till Parkskolan.

Utredningen svarar inte på frågeställningarna relaterade till vare sig renoveringen eller trafiksituationen. Däremot görs bedömningen att både mat- och gymnastiksal klarar ökad belastning, men att fritidsverksamheten på Parkskolan behöver omorganiseras och anpassas.

Veingeskolans personal oroar sig för om skolans utrymmen räcker till. Foto: Rickard Gustafsson

På Veingeskolan uttrycks oro bland personalen att skolan kan bli för trång innan ombyggnaden av skolbiblioteket är klar och att kapprummen är för små och inte klarar fler elever. Även fritidspersonalen efterlyser fler lokaler, behov av omorganisering och anser att den snäva tidsramen inför verkställandet av beslutet gör att det kan bli för tajt med tid.

Inte heller de farhågorna blir belysta i utredningen.

LT har kontaktat Richard Mortenlind som låter hälsa att utredningen är publicerad och han inte har några ytterligare kommentarer till den.

Utredningen kommer upp på utbildningsnämndens bord den 27 mars. Slutgiltiga beslutet kring skolnedläggningarna tas av kommunfullmäktige den 29 april.

Fotnot: Vill du läsa hela utredningen? Klicka här