SKOLA 2022-10-09 KL. 07:02

Förlängd kurs strider mot skollagen

Av Johan W Jönsson

Skolinspektionen har sagt sitt. Osbecksgymnasiet får inte förlänga kurstiden för elever för att få dem godkända. Det strider mot skollagen. ”Skolinspektionens bedömning är att alla elever ska ha betyg vid kursslut”, säger Cecilia Ericsson som är verksamhetschef för frivilliga skolformer på Laholms kommun.

Förlängd kurs strider mot skollagen
Osbecksgymnasiet får inte fortsätta att använda sig av metoden förlängd kurs. Skolinspektionen menar att det strider mot skollagen.

Osbecksgymnasiet valde att förlänga kurser som anpassning inom ramen för ett särskilt stöd. Denna åtgärd användes för elever som inte nått godkänt betyg i grundämnena.

Utöver Svenska, Engelska och Matematik rörde det sig även om Svenska som andraspråk. Undervisningstiden förlängdes tills eleverna uppnått godkänt betyg.

Skolinspektionen har beslutat att förlängning av kurser inte ska ses som en särskild stödåtgärd. Det strider mot skollagen. Därför uppmanas Osbeck att omedelbart sluta med metoden.

– Eleverna som har fått förlängd kurs inom ramen för åtgärdsprogram, där sätts betyg nu och alla elever meddelas att de får betyget F (underkänt), säger Ericsson.

– Vi skapar omläsningsgrupper istället. Så att eleverna läser om kursen och får det stöd och den anpassning de behöver för att nå målen, fortsätter hon.

Skolinspektionen menar att förlängd kurs innebär en ojämlikhet för eleverna. Detta då elever får olika lång tid på sig att genomföra en kurs. Det vara bara de som riskerade F som fick läsa vidare.

– Vi accepterar beslutet och kommer fortsätta att arbeta aktivt med stödåtgärder inom ramen för kurser och anpassa organisationen efter detta.

Varför valde ni att förlänga kurser från början?

– Vi ville ge alla elever de bästa förutsättningarna som fanns att kunna klara kursen och nå ett godkänt betyg. Vi tolkade lagutrymmet som att det var görbart.

– Det är viktigt att vi fått Skolinspektionens tolkning. De säger att betyg ska sättas vid kursens slut och då är det det som vi har att rätta oss efter.

Förlängd undervisningstid på skolan ska upphöra innan den 30 november i år. Fortsätter Osbecksgymasiet med metoden efter det riskerar skolan att få sanktioner.

– Vi följer Skolinspektionens beslut. Vi ville testa men nu gör vi om och gör på ett annat sätt istället, avslutar Cecilia Ericsson.