-
SKOLA 2022-09-29 KL. 17:38

Föräldrar höll barn hemma från skolan

Av Johan W Jönsson

Oroliga föräldrar till elever på Lagaholmsskolan har protesterat mot utebliven trygghet och studiero. Responsen från politiker och tjänstemän inom skolan berättar att man vidtagit åtgärder och jobbar med situationen. ”Det arbetas med de problem som finns på ett konstruktivt sätt”, säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Åke Hantoft (C).

Föräldrar höll barn hemma från skolan
Efter oroligheterna på Lagaholmsskolan arbetas det för att få bukt med problemen. Bun-ordförande Åke Hantoft har förståelse för föräldrar och elever som ropar på hjälp. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Som en aktion höll föräldrar till elever på Lagaholmsskolan sina barn hemma under en dag som en protest mot klimatet på skolan. Barn- och ungdomsnämnden samt skolledningen på Lagaholmsskolan har också fått motta en skrivelse av föräldrar som känner oro för sina barn.

– Vi har diskuterat skrivelsen både i beredningsutskottet och i nämnden. Hur definierar man en säker och trygg skolmiljö? Det finns inget enkelt svar på det utan det är något man jobbar på hela tiden, säger Bun-ordförande Åke Hantoft.

Hantoft menar att uppstarten på Lagaholmsskolan med föräldramöten har varit bra. Det fanns en tidig ”incident” som hanterades och det kommer att komma nya incidenter som måste hanteras framöver.

I skrivelsen hänvisade föräldrarna bland annat till föräldramötet. De ansåg sig då inte ha fått svar på om deras barn anses ha en säker och trygg skolmiljö i nutid. En svår fråga att svara på tycker nämndsordföranden.

– Efter föräldramötet stannade några föräldrar kvar och enligt den information jag fått gick de mer in i detalj på vad som hänt enskilda elever och hur de upplever situationen. Det är något vi måste hantera. Så att de känner sig hörda och får reda på att det jobbas med det här i skolan.

Hantoft meddelar att det inom kort kommer att bjudas in till ett nytt föräldramöte där både personal, förvaltningsledning och politiker kommer att medverka för att beskriva hur man jobbat vidare samt svara på eventuella frågor.

– Vi tar det här på allvar. Det är ju inte bra att komma i en situation där föräldrar håller sina barn hemma. Vi har skolplikt. Det är viktigt att föräldrarna känner sig lyssnade på. Även från förvaltningen och politiker. Det finns ett pågående arbete.

– Det är ett långsiktigt arbete och det är en samverkan. Det finns inte en enkel lösning. Men jag vill också understryka att vi får signaler att det är ganska lugnt och tryggt på Lagaholmsskolan just nu. Men har man 330 elever kan det självklart vara ett antal som inte känner så.


Föräldrar är oroliga för sina barns trygghet på Lagaholmsskolan. Det arbetas med problemen som finns och enligt en nyligen gjord undersökning känner sig för tillfället många elever trygga på skolan. Foto: Johan W Jönsson/arkiv


Förvaltningschef Richard Mortenlind informerade nämnden kring läget på de tre högstadieskolorna i kommunen tillsammans med grundskolechef Erik Thor. Mortenlind menar att det totalt sett är god ordning på skolorna.

– Tydligast är det på Våxtorpsskolan och Veingeskolan. Där finns en god studiero. Sedan innebär inte det att det inte händer saker. Det dyker upp konflikter och situationer som skolorna måste ta hand om och det kommer det alltid att göra, säger Mortenlind.

Förvaltningschefen menar att det har varit en bra skolstart på Lagaholmsskolan. Skolan har gjort förändringar i sin organisation för att bättre kunna möta elevernas behov. Ett exempel på det är att det finns fler stödjande personer som rör sig ute på skolan.

– Det här med elevcoach på skolan börjar sätta sig. Det har jobbats med resursgrupper på skolan för att förstärka stödet för de elever som behöver det. Man har förtydligat mentorsorganisationen så att skolan kan ge bättre och närmare information till vårdnadshavare.

Elevernas uppfattningar om lärmiljön kommer att fångas upp kontinuerligt under hösten. Fokus ska ligga på trygghet och studiero. En enkätundersökning har nyligen gjorts. Enligt den kände sig 73 procent av skolans elever trygga i skolmiljön.

– Min bild är att arbetet som påbörjats givit resultat. Undersökningen ger besked om att vi ligger bra till när det gäller den upplevda tryggheten på skolan. Det är en siffra som står sig väl med rikssiffran. Vi kommer gå igenom undersökningen för att öka tryggheten ytterligare, säger Mortenlind.

– Jag som ordförande har förståelse för både de elever och de föräldrar som i stort sett ropar på hjälp för att de känner sig utsatta. Men som helhet har vi fått bilden att man arbetar på med det här på ett konstruktivt sätt för att komma till reda med problemen, avslutar Åke Hantoft.


Bun-ordförande Åke Hantoft tar föräldrarnas oro på allvar men han menar också att ordningen på Lagaholmsskolan i stort är god. Foto: Johan W Jönsson/arkiv