Klik venligst
SKOLA 2023-01-10 KL. 09:02

Få laholmare valde att plugga vidare

Av Rickard Gustafsson

En ny studie från SCB visar att det varierar kraftigt mellan kommuner hur många som väljer att studera vidare efter gymnasiet. Det skiljer dessutom mycket mellan könen. Undersökningen visar att 41 procent av laholmarna som tog studenten 2017 hade börjat studera på högskola eller universitet inom fem år – 15 procentenheter under riksgenomsnittet.

Få laholmare valde att plugga vidare
Intresset för att läsa vidare på högskola och universitet är lägre i Laholms kommun än genomsnittet i Sverige. Foto: Brooke Cagle/Unsplash

Hur många som väljer att studera vidare, och om de gör det direkt eller på lite längre sikt, skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Det visar en ny studie som gjorts av Statistiska Centralbyrån (SCB).
– I den här studien har vi tittat på hur det ser ut för elever som examinerades från gymnasieskolan våren 2017, eftersom det är det mest aktuella år då vi kan se andelen som valt att studera vidare inom fem år, säger Annica Wallerå, utredare på SCB.

Våren 2017 examinerades knappt 74 000 elever från Sveriges gymnasieskolor. Knappt en av fyra började studera vid högskola eller universitet inom ett år, och drygt hälften inom fem år.

Att det varierar kraftigt mellan Sveriges kommuner framträder i all sin tydlighet. Analysen som gjorts visar att om föräldrarna är akademiker och om du bor i närheten av ett universitet eller en högskola är det betydligt mer troligt att du kommer att studera vidare efter gymnasiet.

Bland de elever som tog studenten våren 2017, vars föräldrar har gymnasial utbildning, hade 40 procent påbörjat högskoleutbildning inom fem år. Motsvarande andel för elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning var nästan 70 procent.
– De allra flesta kommuner med hög andel elever som påbörjar högskoleutbildning ligger i närheten av ett universitet eller en högskola, säger Annica Wallerå.

Andelen som studerat vidare inom ett år var störst i Uppsala och Lund, 45 respektive 41 procent. Fem år efter examen är andelen däremot störst i Danderyd och Lidingö, nästan 84 respektive 80 procent. Riksgenomsnittet är 23 (ett år) respektive 56 procent (fem år).

Om man adderar siffrorna för Laholm i samma kontext visar studien att 15 procent av laholmarna pluggade vidare inom ett år. Fem år senare hade siffran i åldersgruppen stigit till 41 procent.
Att Laholm ligger lägre än genomsnittet kan delvis förklaras med att andelen som läste högskoleförberedande program var lägre än genomsnittet för riket – 62 procent jämfört med 68 procent.

I SCB:s studie framträder tydligt att de flesta som läser vidare efter gymnasiet har examinerats från ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Bland dem som tog studenten 2017 påbörjade knappt 32 procent högskolestudier inom ett år, och drygt 75 procent inom fem år.
Bland dem som examinerades från gymnasiets yrkesprogram var motsvarande andelar knappt 4 respektive drygt 14 procent.

I Laholm gick 24 procent av eleverna på högskoleförberedande program vidare till högre studier inom ett år och 58 procent inom fem år. Bland de som läste yrkesprogram är motsvarande siffror 0 respektive 13 procent.

Rent generellt, över hela Sverige, framgår det dessutom tydligt att kvinnor i högre utsträckning än män väljer akademiska studier. Efter fem år hade 64 procent av kvinnorna och 48 procent av männen studerat vidare på högskola och universitet.

Motsvarande siffror för Laholm visar att 50 procent av de kvinnliga gymnasiestudenterna läste vidare men bara 33 procent av de manliga. När det gäller elever som gått på högskoleförberedande program var skillnaden mindre – 64 procent respektive 51 procent.


Fakta: Halländska kommunerna i SCB:s studie

Siffrorna anger hur stor andel av dem som tog studenten 2017 och som gått vidare till högskole- och universitetsstudier inom fem år efter gymnasiet.
Halmstad 57%
Kungsbacka 57%
Varberg 44%
Falkenberg 43%
Laholm 41%
Riket 56%
* Endast de kommuner med minst 100 examinerade gymnasiestudenter ingick i studien. Därför ingår inte Hylte i tabellen.
Källa: SCB