Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-06-12 KL. 06:02

VA-taxan lär bli allt högre

Av Carina Nilsson

Markaryds kommun kan behöva investera 200 miljoner i VA-systemen fram till år 2030. Det kan leda till stora höjningar av VA-taxan visar beräkningar i en prognos som kommunens enhetschef för VA har tagit fram.

VA-taxan lär bli allt högre
Ribersdals reningsverk behöver bland annat nya väggar och nytt tak. Isak Lång är enhetschef för VA i Markaryds kommun. Foto: Carina Nilsson

Markaryds kommun har tagit fram en prognos för kommunens VA-verksamhet för åren 2024-2030. Enhetschefen för VA, Isak Lång, konstaterar att kommunen står inför stora investeringar som på sikt kommer att påverka VA-taxorna.

I sin prognos har han bland annat kommit fram till att det behövs investeringar på 200 miljoner kronor.

– Ungefär hälften, 100 miljoner, behövs för att förnya ledningsnätet. Det sammanlagda ledningsnätet i kommunen är cirka 33 mil med ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Organisationen Svenskt Vattens siffror för ledningsförnyelse 2022 ger en totalsumma på drygt 1,6 miljarder för att byta alla ledningar, säger Isak Lång och fortsätter:

– Nu behöver inte allt bytas ut samtidigt men om förnyelsetakten är 100 år så blir det 16.5 miljoner per år och i prognosen har vi avsatt 15 miljoner per år vilket ger en ganska bra ledningsförnyelse.

Andra stora investeringar är nya väggar och tak på Ribersdals reningsverk utanför Markaryd. Det beräknas kosta 24,5 miljoner.

– Reningsanläggningarna behöver också uppgraderas för ökad driftsäkerhet och effektivare reningsprocesser, säger Isak Lång.

VA-taxan kan höjas kraftigt framöver, men Markaryd klarar sig ändå bättre än de flesta andra kommuner, enligt en prognos som enhetschefen för VA, Isak Lång, har tagit fram. Foto: Carina Nilsson

För att täcka kostnaden för de planerade investeringarna kommer VA-taxan att behöva höjas med 6,1 procent årligen fram till år 2030.

– Jag vill betona att det är en prognos och att det är politikerna som tar beslut om både investeringar och VA-taxan, men kostnaderna för VA ökar och det ser ut så i så gott som hela landet. Markaryd klarar sig bättre än många andra kommuner bland annat för att vi har god tillgång på bra vatten där vi inte behöver göra så mycket för att vattnet ska hålla god dricksvattenkvalitet, säger Isak Lång.

Om prognosen stämmer innebär det att kostnaden för VA blir 43 procent högre år 2030.

– Även om man tar hänsyn till löneökningar och inflation så lär VA utgöra en större del av hushållens totala kostnader i framtiden, säger Isak Lång.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster för VA-taxor får kommunen inte ta ut för höga taxor för att lägga överskottet på hög. Det kan anses skapa en orättvisa mellan generationer.

– Men att skjuta upp underhåll medför att en form av underhållsskuld läggs på kommande generationer och det kan också diskuteras utifrån ett rättviseperspektiv, säger Isak Lång.