Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-02-22 KL. 16:05

Uppåtgående trenden bröts – folkmängden minskade

Av Rickard Gustafsson

De senaste tio åren har folkmängden i Laholms kommun ökat kraftigt. När SCB presenterar siffrorna för 2023 visar de att befolkningsökningen stannat av och faktiskt minskar för första gången sedan 2012. Den enskilt största förklaringen är att nettot mellan in- och utflyttning är det lägsta på elva år och att barnafödandet ligger på en låg nivå.

Uppåtgående trenden bröts – folkmängden minskade
Befolkningen i Halland växte procentuellt mest i Varberg och minskade mest i Hylte. Laholms befolkningsminskning är marginell, men ändå ett trendbrott jämfört med de senaste tio åren. Källa: Statistiska Centralbyrån

Laholms kommun har vuxit så det knakar de senaste tio åren, 2013-2022, och folkmängden har i genomsnitt ökat med en bit över 300 personer per år. Rekordåret var 2017 då ökningen var nästan 500 invånare.

När Statistiska Centralbyrån (SCB) nu offentliggjort 2023 års befolkningssiffror står det klart att antalet invånare i Laholm minskar för första gången sedan 2012. Vid årsskiftet var 26 565 personer folkbokförda i kommunen, vilket är en minskning med 10 personer jämfört med året innan.

Förklaringarna till att befolkningstillväxten avstannat är flera. Rent statistiskt går det att utläsa att fler dör än föds, att nettot mellan in- och utflyttning sjunkit kraftigt och att utvandringen är nästan lika stor som invandringen.

Under 2023 föddes 232 barn och samtidigt lämnade 279 laholmare jordelivet. Barnafödandet är på samma nivå som året innan och ska ses i ljuset av att det i Sverige som helhet föddes ovanligt få barn under 2023.

– Antalet nyfödda fortsätter att minska. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2003, och då var den totala folkmängden nästan 1,6 miljoner invånare mindre än i dag, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Barnkullarna i Laholms kommun var som störst i slutet på 1980-talet och i början av 1990-talet. De två senaste åren har färre barn fötts jämfört med 2016-2021. Källa: Statistiska Centralbyrån

Totalt flyttade 1 463 personer till kommunen samtidigt som 1 436 flyttade härifrån. Nettot mellan in- och utflyttning är det lägsta på elva år och kan förklaras med att tillskottet på nya bostäder stannat av på grund av rådande lågkonjunktur. Samtidigt ska man komma ihåg att Laholm vuxit kraftigt de senaste tio åren från cirka 23 500 till 26 500 invånare.

Utvandringen är den största under hela 2000-talet. Under 2023 flyttade 130 personer utomlands och sannolikt är majoriteten av dem människor som tidigare invandrat. Antalet invandrare som kommit till Laholm är 142 till antalet och den siffran är den lägsta sedan 2013 med undantag för 2020 (117).

Den 31 december 2023 hade Sverige 10 551 700 folkbokförda invånare.

Det är 30 200 fler än 2022, vilket motsvarar en ökning med 0,3 procent.

– I absoluta tal är den totala folkökningen i Sverige förra året den minsta sedan 2001. I förhållande till befolkningens storlek är det den minsta ökningen sedan år 2000, säger Lovisa Sköld.

Två av tre kommuner i Sverige minskar i folkmängd och trenden är tydlig att människor flyttar från landsbygden till städerna. I Halland, som sedan länge varit ett inflyttningslän, minskar även Kungsbacka och Hylte i invånarantal, medan Varberg, Halmstad och Falkenberg växer.

I hela Hallands län bor nu 343 746 personer, vilket är en ökning med 0,3 procent jämfört med året innan.

Befolkningsutveckling i Halland under 2023:

Falkenberg: 47 108, +91

Halmstad: 105 796, +648

Hylte: 10 299, -165

Kungsbacka: 85 653, -148

Laholm: 26 565, -10

Varberg: 68 325, +525

Halland: 343 746, +941

Befolkningsutvecklingen i Laholms kommun, 2000-2023:

2000: 22 747, +15

2001: 22 749, +2

2002: 22 750, +1

2003: 22 883, +133

2004: 22 955, +72

2005: 23 037, +82

2006: 23 153, +116

2007: 23 189, +36

2008: 23 258, +69

2009: 23 345, +87

2010: 23 390, +45

2011: 23 470, +80

2012: 23 458, -12

2013: 23 517, +59

2014: 23 781, +264

2015: 24 195, +414

2016: 24 664, +469

2017: 25 147, +483

2018: 25 491, +344

2019: 25 903, +412

2020: 25 967, +64

2021: 26 319, +352

2022: 26 575, +256

2023: 26 565, -10