Klik venligst
SAMHÄLLE 2022-09-16 KL. 17:46

Trafikplan för centrum väcker mycket känslor

Av Johan W Jönsson

Den nya trafikplanen presenterades och diskuterades på ett samrådsmöte på Gröna Hästen. Det fanns många synpunkter och åsikter kring planen. Än så länge är det bara ett förslag. Men efter årsskiftet påbörjas den nya avfallshanteringen i Gamleby och innan dess ska ett beslut kring trafiken vara fattat.

Trafikplan för centrum väcker mycket känslor
Emilia Gustafsson är trafikingenjör på Laholms kommun. Foto: Johan W Jönsson

Det är för trångt i Gamleby för sophämtning men även för utryckningsfordon. Därför måste trafiken i centrala Laholm ses över. Trafikplanen har nu presenterats för allmänheten. Cirka 40 personer dök upp på samrådsmötet och många var kritiska mot planen som tagits fram av en konsultfirma.

– Det var ett intressant möte. Det var mycket synpunkter och diskussioner. De flesta hade åsikter om det mesta. Så det finns verkligen ett engagemang för det här, säger kommunens trafikingenjör Emilia Gustafsson.

Omvänd körriktning på Gamlebygatan blev den stora snackisen. I planen finns även med att göra gågata till Stortorget från korsningen Järnvägsgatan/Trädgårdsgatan. Både passagen vid den brandhärjade fastigheten och den vid rådhusträdgården ska enkelriktas. Dessutom vill man ändra körriktning på Ryssgatan.

– Anledningen till förändringarna beror på att det är svårt för sopbilarna och brandbilarna att komma fram i Gamleby. Dessutom kan trafikföringen i de centrala delarna upplevas som både krånglig och trång. Framförallt för de som inte kör här ofta, säger Emilia.

I den del av planen som innefattar Gamleby finns utöver ändrad körriktning även flera nya enkelriktningar och färre parkeringsplatser utmed vägarna. Det hänger ihop med sophanteringen och framkomlighet för räddningstjänsten.

– Gamlebygatan blev den stora grejen. Vi föreslår att byta riktning på den för att leda ut trafiken från Hästtorget och centrumkärnan. Det var mycket åsikter kring det. De boende i området är oroliga för att trafiken ska öka, säger Emilia.

Att göra Östertullsgatan till en säsongsreglerad (sommarhalvåret) gågata blev också en snackis. Henrik Karlsson som driver Torghallen är orolig att han ska tappa kunder om trafiken tas bort på gatan. Andra mötesdeltagare förde fram vikten av att ha en livsmedelsaffär i centrum.

– Vi vill göra det mer attraktivt att vara gående och oskyddad trafikant i centrumkärnan. Men det var något som diskuterades flitigt. Det var blandade skurar. De som har butik längs Östertullsgatan var positiva. De mot torget kände att det kanske kunde bli sämre för dem.

Även boende på Ryssgatan uttryckte oro över ökad trafik om gatan riktas om men mest oro fanns bland gamlebyborna. Det uttrycktes stark oro både för ökad trafik och för ökade hastigheter vid omriktande av Gamlebygatan.


Ändrad färdriktning på Gamlebygatan är ett av förslagen i trafikplanen. Foto: Johan W Jönsson


Den brandhärjade fastigheten på Köpmansgatan ska byggas upp igen. Fastighetsägarna har beviljats bygglov. Mötesdeltagare ansåg att kommunen missade ett gyllene tillfälle att lösa in fastigheten för att kunna göra något vettigt med den smala passagen.

– Det blev diskussion kring varför vi givit bygglov och inte flyttar in fasaden men det ligger inte på oss då det är en privatägd fastighet. Det var diskussioner kring att det är trångt där och att vi borde avvakta tills vi vet hur det blir med bygget, säger Emilia.

– Vi vill göra det lättare att komma in i centrum norrifrån och att man ska ut från centrum åt söder. Då töms det och fylls på i ett flöde som minskar köbildningar, backningar och möten, fortsätter hon.

Trafikingenjören framhåller att trafikplanen som nu tagits fram är ett förslag. Synpunkter brådskar dock. Sammanställningen av dessa ska göras inför Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i oktober. Den som vill se förslaget får begära ut trafikplanen från kommunen.

– Grunden till förslaget är sophämtningen. Vi ska införa fyrfackskärl i Gamleby efter årsskiftet. Det är därför vi tagit fram det här från första början. Sedan finns det även en problematik i att räddningstjänsten inte kommer fram på vissa gator, säger Emilia.

Slutgiltigt beslut om trafikplanen fattas av kommunfullmäktige. Synpunkter kommer att tas i beaktande, säger Emilia. Det kan finnas anpassningar att göra, delar som kan tas bort eller andra lösningar på vissa delar, menar trafikingenjören.

– Sedan fattas beslut utifrån det. Jag ska ha ett möte med räddningstjänsten för att få deras synpunker också. Parkeringsfrågan var också en het diskussion. I planen föreslås att några parkeringar i Gamleby tas bort. Parkeringen förändras inte i centrumkärnan.

– Många använder de som boendeparkeringar. Det sågs som negativt att de skulle behöva gå en bit. Alla vill så klart ha sin parkering utanför porten men om grannens hus börjar brinna är det ju inte så kul om brandbilen inte kommer förbi, avslutar Emilia Gustafsson.

Lars-Göran Persson, tidigare VD på Laholms Sparbank, nu ordförande i Attraktiva Laholm framförde att det är bra om problemet med sophämtningen blir löst men han ansåg också att man bör vänta med trafiken i centrum tills man vet vad som händer med Lagavägen efter att den nya farligt gods-leden byggts ut. Många på mötet höll med.


Trädgårdsgatan föreslås bli gågata under sommarhalvåret. Foto: Johan W Jönsson