SAMHÄLLE 2022-01-21 KL. 19:21

Tioårig vision allt närmre verklighet i Mellbystrand

Av Rickard Gustafsson

Den nya bebyggelsen ska skapa en tydlig entré in i Mellbystrands centrum. Cirka 65 bostäder, nya affärslokaler, ett torg med mera finns med i kommunens sista av sju detaljplaner som ska definiera Mellbystrand in i framtiden. Snart ska den mest centrala planen ut på samråd.

Tioårig vision allt närmre verklighet i Mellbystrand
Förslag på utformning av Torget mittemot Strandhotellet. llustration: FOJAB Arkitekter

Det är tio år sedan kommunen med dåvarande kommunrådet Thomas Jönsson (M) i spetsen började tala om Vision Mellbystrand. Sedan 2012 har arbetet pågått med att skapa sju nya detaljplaner för Mellbystrands centrum och snart ska den sista pusselbiten, den mest centrala, läggas på plats.

Det nya området – får namnet Kvarteret Strandparken – och är beläget vid Strandhotellet och inringas av Kustvägen, Birger Pers väg och en del av Sibyllavägen. Gestaltningen av det nya området har tagits fram av Markarydsföretaget Hamiltone Fastigheter AB, vars förslag vann Laholms kommuns markanvisningstävling som anordnades 2020.

Arkitekterna gav då prov på hur området skulle kunna se ut innehållande bland annat bostäder, butikslokaler, park, lekplats samt ett torg. Konceptet föll Laholms kommun på läppen där själva torget ska bli en publik mötesplats med bland annat uteserveringar och på det sättet knyta samman Strandhotellet med nya hus utmed Kustvägen.
– Det har handlat mycket om att göra en tydlig entré in till Mellbystrands centrum och skapa en centrumkänsla. Nu går vi ut på samråd med den här planen där människor får möjlighet att komma med synpunkter, säger Gudrun Pettersson (C), tf ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kvarteret planeras bestå av åtta nya flerbostadshus där det i bottenplanet ska husera verksamhets- och butikslokaler och i de överliggande våningarna blir det bostäder.
Totalt handlar det om cirka 65 nya hyresrätter som ska byggas (en mix av ettor upp till fyror) i 2,5 till 3,5 våningsplan och samtidigt skapas plats för cirka 150 allmänna p-platser i hela området.


Förslag på utformning av södra torget inom kvartersmarken. Illustration: FOJAB Arkitekter


Efter att alla synpunkter kommit in sammanfattas dem och förändringar görs innan planen går ut för granskning.
– Så det här bara är ett steg på vägen, säger Gudrun Pettersson som är nöjd med att planarbetet är på väg in på upploppsrakan.

En av svårigheterna i planen är att ta höjd för framtida klimatförändringar och just hanteringen av dagvatten var en av de punkter som nämnden diskuterade in i det sista innan man släppte iväg ärendet till samråd.
– Om vi pratar utmaningar så är det dagvattenhanteringen och det är en utmaning i hela kustområdet i stort. Det är en viktig fråga men vi politiker har fått bra svar av våra tjänstemän och LBVA, säger Gudrun Pettersson som känner sig trygg med att ta ut planen på samråd.

Lika trygga är inte Miljöpartiet och dess representant Margareta Lindgren, ersättare i nämnden. Hon oroar sig över flera saker i planen gällande hållbarhetsaspekter och anpassning till pågående klimatförändringar.
Bland annat "måste kommunen ta ett fastare grepp kring hur dagvattenfrågan i ett större sammanhang i norra Mellbystrand skall lösas. MP stöder miljöenhetens yttrande om att en ny dagvattenutredning skall tas fram”, skriver hon och menar att planen inte får försämra möjligheten att uppnå god ekologisk status i Laholmsbukten till 2027.

På grund av pandemin är det inte säkert att det går att hålla ett fysiskt samrådsmöte, utan det kan komma att ske digitalt. Den frågan är dock ännu inte helt avgjord.