Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-02-16 KL. 06:01

Strid om solpark i Skogaby fortsätter

Av Carina Nilsson

Mark- och miljödomstolen fick in 34 överklaganden gällande en planerad solpark i Skogaby. Domstolen ansåg att ingen av dem hade rätt att överklaga, men väl kommunen. Nu ifrågasätter Laholms kommun om det hela har gått rätt till.
– Var finns rättssäkerheten? frågar sig kommunråd Ove Bengtsson (C).

Strid om solpark i Skogaby fortsätter
Kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) ifrågasätter om ett beslut om en solpark i Skogaby har gått rätt till. Foto: Arkiv

I somras berättade Laholms Tidning om grannarnas förtvivlan över att få det öppna landskapet utbytt mot en 22 hektar stor solpark strax utanför Skogaby.

Marken hade nyligen köpts av familjen Kuylenstierna på Sperlingsholms gods i Halmstad och företaget Universal Kraft Nordic AB skulle arrendera marken och anlägga en solpark.

På flera håll görs samråd innan länsstyrelsen fattar något beslut, men det är frivilligt för bolagen. Solparker omfattas varken av samma regelverk som vindkraft eller plan- och bygglagens regler. Universal Kraft valde att inte göra något frivilligt samråd men kommunen fick rätt att yttra sig i ett så kallat 12:6 samråd innan länsstyrelsen fattade sitt beslut.

– Det var förra styret i kommunen som yttrade sig, så jag kan det inte i detalj men jag vet att kommunen ställde sig negativ till planerna, säger Ove Bengtsson.

Flera av de boende riskerar att få solparken på cirka 22 hektar precis utanför tomtgränsen, där det idag är åkermark. Foto: Arkiv

I mars 2023 gav länsstyrelsen tillstånd till den planerade solparken. Protesterna lät inte vänta på sig från grannarnas sida. Flera av de närboende befarade påverkan på allt från områdets rika friluftsliv till möjligheten att driva företag i området.

33 personer och den lokala LRF-gruppen överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Men domstolen bedömde att ingen av dem hade rätt att klaga. Däremot skrev de att Universal Kraft och Laholms kommun hade rätt att klaga.

– Det tyckte vi var väldigt konstigt då vi varken har haft klagorätt eller rätt att yttra oss i förhandlingarna på mark- och miljödomstolen. Vi tycker att hela förfaringssättet är konstigt och vi menar det finns fog för att pröva om det här har gått rätt till rent juridiskt, säger Ove Bengtsson.

Kommunen har nu överklagat beslutet och begärt prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. Utöver att de ifrågasätter rättssäkerheten så har de flera argument emot placeringen av solparken.

Kommunen skriver att delar av solparken bland annat hamnar inom ett vattenskyddsområde. Foto: Arkiv

– Vi tycker att den tänkta placeringen är dålig av flera skäl. Bland annat ligger delar av området inom vattenskyddsområdet för Skogaby vattentäkt och området gränsar även till Skogaby avloppsreningsverk. Uppförandet av solparken får inte leda till att drift och underhåll av reningsverket försvåras, säger Ove Bengtsson och fortsätter:

– Det finns också planer på att lägga ner avloppsreningsverket och i stället göra en överföringsledning till Ängstorps reningsverk där solparken inte får påverka eller hindra en sådan ledningsdragning, säger Ove Bengtsson.

Kommunen hänvisar också till sin kommande översiktsplanering där man arbetar med ett förslag som ska gå ut på samråd i april i år.

– I den kommer vi bland annat att peka ut områden som är mer lämpliga för solparker och det kommer att finnas riktlinjer för avståndet mellan solparker och bostäder, säger Ove Bengtsson.