Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-04-12 KL. 18:07

Slut för bilar på stranden efter april 2024?

Av Rickard Gustafsson

Den långa traditionen med biltrafik och parkering på stranden kan lida mot sitt slut. Länsstyrelsen i Halland har beslutat att förelägga ett koppel markägare att sätta upp bommar med lås på 16 tillfartsvägar till stranden. Senast den 30 april 2024 ska bommarna vara på plats.

Slut för bilar på stranden efter april 2024?
Nedfartsvägarna till stranden i Skummeslövsstrand och Mellbystrand ska bommas igen, enligt ett beslut av länsstyrelsen i Halland. Markägare föreläggs att sätta upp bommar med lås på totalt 16 nedfarter till stranden. Foto: Arkivbild

Striden om bilars vara eller icke vara på stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand har pågått i decennier och har kantats av flera domstolsprocesser.

Nu är stridsfrågan återigen på tapeten efter att länsstyrelsen beslutat att bifalla föreningen Strandmiljö Laholms överklagan av ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun från 2021.

För att hänga med i de aktuella svängarna behövs dock en historisk återblick.

Strandmiljö Laholm har i åratal försökt stoppa biltrafik och parkering på stranden och haft viss framgång i domstolarna. I en dom i Mark- och miljööverdomstolen, juni 2019, klassades strandtrafiken som miljöfarlig verksamhet och ansåg att trafiken under sommarmånaderna är omfattande och innebär risker vilket medför ett behov av tillsynsåtgärder.

I samma dom förbjöds även kommunen att främja motortrafik och parkering på stranden, vilket bland innebar att kommunen tog bort parkeringshänvisningar både vid stranden och på kommunens webbplats.

Efter domen, hösten 2019, skrev Strandmiljö Laholm till dåvarande miljö- och byggnadsnämnden och krävde att de skulle vidta tillsynsåtgärder mot markägarna så att strandtrafiken upphör.

När Laholms kommun beslutade att inte vidta några åtgärder överklagade föreningen beslutet till länsstyrelsen. I januari 2020 upphävde länsstyrelsen beslutet och återförvisade ärendet till samhällsbyggnadsnämndens för att utreda om det finns skäl att meddela föreläggande eller förbud mot markägarna.

I februari 2021 beslutade nämnden att det vid tidpunkten inte fanns några skäl till föreläggande då man i tillsynen konstaterat att markägarna redovisat en egenkontroll där de visat att det gjorts en riskbedömning och att det finns åtgärder för eventuellt spill och läckage. Nämnden konstaterade också att markägarna gjort avgränsningar för bilzoner genom att sätta upp pålar på stranden.

Ärendet har sedan dess, slarvigt uttryckt, legat och samlat damm på länsstyrelsen. Över två år senare konstaterar länsstyrelsen i ett beslut att strandtrafiken medför sådana risker för strandmiljön att det finns ett behov av tillsynsåtgärder.
”De begränsningar av biltrafiken som markägarna eftersträvar genom en zonindelning av stranden kan inte anses tillräcklig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”, står det i beslutet, fattat av länsstyrelsens chefsjurist, med hänvisningar till miljöbalken.

Ett stort antal markägare däribland Laholms kommun föreläggs, från och med den 30 april nästa år, att sätta upp vägbommar med lås på 16 nedfarter till stranden, vilket kommer omöjliggöra för tusentals bilister att komma ner på stranden.
”Länsstyrelsen anser att lämpliga åtgärder för att förhindra körning och parkering på stranden är att sätta upp bommar vid nedfarterna till stranden från (från söder) Fiskaregatan, Wingrens väg, Skogsallén, Jungmansvägen, Styrmansvägen, Doktorsgatan, Stora Strandvägen, Tallsätravägen, Rydholmsvägen, Skogspromenaden, Berndtssons väg, Kattvägen, Vallbergavägen, Ejdervägen, Kolonivägen och Mellbyvägen.”

Länsstyrelsen gör bedömningen att uppsättningen av bommar inte kan anses som orimliga för markägarna. De skriver också att räddningstjänsten inte ska hindras i sitt arbete och därmed bör få nycklar till bomlåsen. Om räddningstjänsten (skriftligen) gör bedömningen att någon av nedfarterna inte behövs kan även fasta hinder tillåtas, som till exempel stolpar eller stora stenar.

Avspärrningarna lär också förhindra buskörningar på stranden, menar länsstyrelsen.
”Om biltrafiken upphör, kan stranden med tiden också komma att betraktas som terräng i terrängkörningslagens mening. I så fall kan polisen ingripa mot körning på stranden med motordrivna fordon (även mopeder och motorcyklar)”.

Vad händer då med de tusentals bilar som i decennier stått parkerade på stranden varma och vackra sommardagar?

Länsstyrelsen ”noterar” att Laholms kommun ”i arbetet med sin fördjupade översiktsplan för kustområdet tagit fram en parkeringsutredning för Mellbystrand och Skummeslövsstrand, med förslag på hur parkeringssituationen kan lösas innanför sanddynerna” och anser att tidsfristen, drygt ett år, ger Laholms kommun en möjlighet att nå ut med information till allmänheten och att vidta andra åtgärder inför kommande års badsäsonger.

Beslutet kan överklagas inom de närmsta tre veckorna.