Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-05-23 KL. 17:48

Regeringen avslår skogsbondes överklagan

Av Rickard Gustafsson

Regeringen och energiminister Ebba Busch kör över den skogsbonde i Laholms kommun som överklagat Energiinspektionens beslut att förnya Svenska Kraftnäts koncession för Harsprångsledningen. Kraftledningen går över mannens ägor och i överklagan hävdar han att de kraftfulla magnetfälten från luftledningen gör att han får ström i sig när han skogsarbetar.

Regeringen avslår skogsbondes överklagan
Regeringen och energi- och näringsminister Ebba Busch avslår överklaganden som inkommit från två fastighetsägare i Laholms och Klippans kommun. Foto: Bildbyrån

Den 87,5 kilometer långa luftledningen sträcker sig genom sex kommuner, däribland Laholm, och går mellan Breared utanför Halmstad och Söderåsen.

I september ifjol beslutade Energiinspektionen att förnya den nätkoncession som Svenska Kraftnät haft sedan 1998.

Två fastighetsägare, från Laholms respektive Klippans kommun, överklagade beslutet till regeringen och menar att 420-kilovoltsledningen påverkar deras fastighet negativt.

Den klagande mannen från Klippan framhåller att de kraftfulla magnetfälten har gjort det omöjligt för honom att hyra ut ett torp och kräver ersättning från Svenska Kraftnät.

Även skogsbonden från Laholm upplever magnetfälten som högst problematiska. I överklagandet till regeringen uppger han att han får ström i sig när han arbetar med metallverktyg nära ledningen eller cyklar under den.

Han anför också att kraftledningen orsakar buller vid fuktig väderlek, att träd som fälls längs med ledningsgatan försämrar vindskyddet för hans egen skog och att fastighetens värde påverkas negativt.

Skogsbondens förslag är att kraftledningen antingen grävs ned i marken längs befintlig infrastruktur eller i Östersjön.

Ärendet har behandlats av regeringen som avslår båda fastighetsägarnas överklagan.

I beslutet, undertecknat av energi- och näringsminister Ebba Busch, står det: ”att anlägga ledningen som markkabel, eller sjökabel, vore förenat med mycket stora kostnader och därtill en försämrad driftssäkerhet”.

Regeringen skriver även i beslutet att magnetfältens påverkan på de aktuella fastigheterna inte är på den nivån att de ger anledning att upphäva nätkoncessionen eller förlägga ledningen i högre stolpar.

Harsprångsledningen anses som mycket viktig för att koppla ihop elmarknaderna i Sverige, Danmark, Tyskland och Norge.