SAMHÄLLE 2022-01-10 KL. 18:43

Polisens och kommunens arbete gör invånarna allt tryggare

Av Rickard Gustafsson

Över 1 500 laholmare har fyllt i den stora trygghetsenkät som ligger till grund för Laholmspolisens och Laholms kommuns nysignade medborgarlöften. Resultatet av enkäten visar tydligt att arbetet med att skapa en tryggare livsmiljö går åt rätt håll då nästan 86 procent uppger att de känner sig väldigt trygga eller ganska trygga.

Polisens och kommunens arbete gör invånarna allt tryggare
Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) och tillförordnade lokalpolisområdeschefen Gustav Rosén Zetterberg skriver under 2022 års Medborgarlöften. Foto: Rickard Gustafsson

Det är sjätte året i rad som laholmarna svarat på enkäten och i år blev det exakt 1 507 enkätsvar. En bra siffra menar kommunpolis Kristian Nilsson och Karin Martini, säkerhetschef på Laholms kommun som sammanställt och analyserat svaren.
– Även om det skulle kunna vara fler så är vi jättenöjda med antalet svar. Det är nästan sex procent av invånarna som fyllt i enkäten, säger Karin Martini och berättar att det är klart mycket högre än andra halländska kommuner.

En av de saker som är mest braskande i rapporten är att medborgarna, precis som tidigare år, är oroliga för att drabbas av inbrott. För den som drabbats av ett inbrott är det kanske av akademisk betydelse, men faktum är att antalet bostadsinbrott i kommunen 2021 var den lägsta på många år.
– När vi började med trygghetsenkäten hade vi runt 40 inbrott i bostad per år. Under 2021 är siffran 22, säger Kristian Nilsson och är glad att det går åt rätt håll och samtidigt drar sig till minnes de tunga åren i början på 2010-talet då siffran som högst var 185 (2011).

Arbetet med att göra Laholms kommun till en tryggare levnadsplats pågår ständigt och siffrorna i 2021 års enkät visar att förbättringar sker hela tiden på grund av samverkan och samarbete mellan myndigheter och civilsamhälle.

Även om det inte alltid sker i den hastighet man önskar så når man, genom att kroka arm, kontinuerligt bättre och bättre resultat. Siffrorna visar att den upplevda tryggheten är hög. 86 procent svarar att de är väldigt trygga eller ganska trygga i Laholms kommun. Bara 2,3 procent svarar att de är väldigt otrygga, vilket är den lägsta siffran rent historiskt.
– Det är klart att vi siktar på 100 procents trygghet. Men precis som nollvisionen med dödsolyckor i trafiken eller nollvision med bostadsinbrott…det är svårt, oerhört svårt, säger Kristian Nilsson.


Kommunpolisen Kristian Nilsson och kommunens säkerhetschef Karin Martini har sammanställt och analyserat över 1 500 enkätsvar och kan glatt konstatera att den upplevda tryggheten i Laholm har ökat. Foto: Rickard Gustafsson


Genom enkätsvaren får myndigheterna direkta svar på vad medborgarna känner sig mest rädda och oroliga för och var de känner sig mest otrygga. Gustav Rosén Zetterberg, tf lokalpolisområdeschef för Halmstad och Laholm, tycker att enkäten är ett utomordentligt bra sätt att få svar på vad medborgarna tycker och upplever.
– Bättre återkoppling än det här kan man inte få. Som vanlig skattebetalare i Laholms kommun kan man, genom att säga vad man tycker och tänker i enkäten, påverka både kommunens och polisens verksamhet. Det känns väldigt bra, tycker jag som ansvarig för polisens verksamhet.

Medborgarnas svar har lett fram till förbättringar och rent konkret kan det exemplifieras med området runt LP Hanssons väg som i flera år pekades ut som den mest otrygga platsen i kommunen.
– Det var tidigare en hot-spot, men nu nämns det området knappt inte alls, säger Kristian Nilsson.
Karin Martini fyller i.
– Polisen och kommunen har vidtagit många åtgärder exempelvis bättre belysning, tagit bort buskage, flera hastighetsbegränsande åtgärder och högre polisiär närvaro. Medborgarnas åsikter tas på allvar och vi jobbar hela tiden med förändringar som är trygghetsskapande och brottsförebyggande.

Ett annat exempel på lyckosamt arbete och samarbete är Knäred. Under 2020 var det ett av de utpekade områdena för otrygghet med bland annat mycket skadegörelse.
– Där utlovade vi en extra satsning med högre polisiär närvaro. Tillsammans med ett väldigt bra arbete av skolan, fritidsledarna och ungdomsteamet har det gett resultat, säger Kristian Nilsson.

Medborgarlöftena inför 2022 är i det stora hela väldigt lika tidigare års löften. Fortsatt fokus på trygghetsarbetet läggs framförallt i centrala Laholm, Altona, Glänningeområdet och runt Campus Laholm.
– Det går inte rent statistiskt att beslå de här platserna som områden med hög kriminalitet. Det har självklart hänt en del grejer där men det rör sig också mycket folk i områdena och det gör att de kan uppfattas som mer otrygga, säger Kristian Nilsson.

I löftena kommer det också att riktas fokus på att bekämpa narkotikarelaterade problem och även ett ännu tydligare arbete mot att stävja trafikrelaterade brott som hastighetsöverträdelser och buskörningar.