Klik venligst
POLITIK 2024-03-28 KL. 10:08

”Vi undanhåller ingenting för politiken”

Av Rickard Gustafsson

Utbildningschef Richard Mortenlind är kritisk mot LT:s artikel om SD-politikern Tony Bagolys försök att få ta del av allmänna handlingar. Han hävdar att allt gått enligt reglerna i hanteringen och att inget mörkats för utbildningsnämnden i ärendet om skolnedläggningarna.
– Vi undanhåller ingenting för politiken, säger förvaltningschefen till LT.

”Vi undanhåller ingenting för politiken”
All hantering av synpunkter som inkommit i ärendet om nedläggning av Ahla- och Genevadsskolan har skötts helt och hållet enligt förvaltningens regelverk säger Richard Mortenlind, chef för utbildningsförvaltningen.

Utbildningschefen säger att samtliga inkommande synpunkter från medborgare görs tillgängliga för nämndens politiker, dels genom att de diarieförs men i form av en förteckning inför nämndens sammanträden.

– Det sker naturligtvis med en viss fördröjning eftersom de bara har nämndsmöte en gång i månaden, men alla synpunkter som inkommit efter brytdatumet då handlingarna skickats ut redovisas på mötet, säger Richard Mortenlind.

En särskild punkt finns också på nämndens dagordning där dylika frågor kan luftas.

– Politikerna kan ställa frågor till oss när som helst kring ett ärende. De är välkomna att göra det efterhand som synpunkter kommer in eller i samband med att man får handlingarna.

Bagoly efterlyser en rutin där politikerna omgående borde få tillgång till inkommande mejlsynpunkter. Svårt att omsätta i praktiken, menar utbildningschefen.

– Ska vi redovisa alla synpunkter som kommer in online så skulle ledamöternas mejlboxar fyllas. Det vi gör är att på ett strukturerat sätt ge politikerna en ordentlig redovisning av inkomna synpunkter.

I det aktuella ärendet om skolnedläggningarna anser SD-politikern att synpunkterna från allmänheten borde ha redovisats i beslutsunderlaget, åtminstone som bilagor.

Så var inte fallet och det är en brist som enligt Bagoly måste åtgärdas.

– Det är inte rimligt att göra administrativt. Ska vi värdera att vissa frågor är så viktiga att alla inkommande handlingar ska inkluderas? Man kan inte agera så som offentlig förvaltning. Man måste agera utifrån principer och rutiner som är lika för alla, oavsett ärende. Det är för sjutton en ämbetsmannafråga för oss och vi har en förvaltningslag som styr vårt arbete och den ställer krav på likvärdig hantering, säger Mortenlind.

Att SD-politkern Tony Bagoly fick vänta i två veckor på handlingarna är inget onormalt med tanke på omfattningen på dennes begäran, menar förvaltningschef Richard Mortenlind. Foto: Rickard Gustafsson

Mortenlind betonar att den aktuella mejladressen, utbildningsnamnden@laholm.se, är en myndighetsbrevlåda och inte ska missuppfattas eller förväxlas med en e-postadress som ger direktkontakt till politikerna.

Mejlkontot hanteras av förvaltningen och sköts utifrån uppsatta förvaltningsregler. Mejl till politiker ska skickas direkt till ledamöternas individuella e-postadresser.

– Den informationen har gått ut till samtliga politiker i samband med en utbildning och det här borde ledamoten känna till. Vi kan inte ha en separat hantering beroende på vilken fråga det handlar om. Vi hanterar det här utifrån de förvaltningsmässiga rutiner som vi och övriga nämnder jobbar efter och de är lika för alla.

Bagoly har som ledamot i nämnden inte heller mer eller bättre rätt än vilken ”Svensson” som helst att få tillgång till allmänna handlingar.

– I det här fallet är han som vilken medborgare som helst och man kan inte heller som ledamot kontakta en nämndssekreterare och ge denne ett uppdrag. Det är bara ordföranden som kan ge förvaltningen ett uppdrag, säger Richard Mortenlind.

Utbildningsförvaltningen har haft en extrem arbetsbelastning den senaste tiden med att hantera förfrågningar om allmänna handlingar. Förvaltningschef Richard Mortenlind talar om hundratals timmar. Foto: Rickard Gustafsson

Att det tog två veckor för SD-politikern att få tillgång till de begärda handlingarna är fullt normalt, menar Mortenlind.

– Det är inte bara mejlsynpunkter från allmänheten han har begärt ut, utan också andra handlingar som han begärt i ett sammanhang, vilket vi också levererat i ett sammanhang.

Förvaltningschefen tillägger:

– Det är mängder av olika saker han begärt information om och som vi fått lägga massor av tid på. Det är naturligtvis vår skyldighet att göra det som offentlig myndighet, men man måste också förstå att det tar tid att ta fram ett material, säger förvaltningschefen.

Under den dryga månad som gått sedan förslaget om skolnedläggningarna blev känt har synpunkterna rasat in till utbildningsnämnden.

Trots hård arbetsbelastning för kanslipersonalen har LT fått synpunkterna översända digitalt samma dag eller dagen därpå.

Varför kunde inte Tony Bagoly få ut de här handlingarna digitalt, utan får det via papper som han måste betala för?

– Det kan jag inte exakt svara på. Men i det här fallet har vi gjort den bedömningen och det beror dels på omfattningen, dels vad det är för ärende. Det finns särskilda regler för det och de har vi följt, avslutar Richard Mortenlind.

LÄS MER: Kritik mot skolnedläggningar undanhålls för politiken