Klik venligst
POLITIK 2023-12-12 KL. 16:13

Sänkt internhyra kan bryta mot EU-regler

Av Rickard Gustafsson

Kommunfullmäktiges beslut att ge Kommunfastigheter i uppdrag att sänka internhyran för kommunens verksamheter med 1,7 miljoner kronor kan strida mot både kommunens eget ägardirektiv samt mot EU-direktivet om statsstödsregler. Det konstateras i en färsk granskningsrapport från Kommunrevisionen.

Sänkt internhyra kan bryta mot EU-regler
Kommunrevisionen och dess ordförande Kristian Einarsen (MED) slår ner på att fullmäktige beslutat att fastighetsbolaget Kommunfastigheter ska sänka internhyrorna för kommunens verksamheter. Foto: Rickard Gustafsson

Uppgifterna om sänkning av kommunala internhyror framkommer i en ny granskning som genomförts av kommunens upphandlade revisionsfirma, EY, på uppdrag av Kommunrevisionen.

EY-revisorerna har granskat kommunens budgetprocess och funnit att kommunfullmäktige fattat beslut om att Kommunfastigheter ska sänka hyrorna för kommunens verksamheter med 1,7 miljoner kronor för 2024.

Kristian Einarsen (MED) är ordförande i Kommunrevisionen och ställer sig, likt EY, frågande till om det gått rätt till även om Laholms kommun är helägare av fastighetsbolaget.

– Kommunfullmäktige styr inte bolagen och har inte rätt att peka med hela handen mot Kommunfastigheter, utan det måste gå genom bolagsstämman, säger han till LT.

Kommunrevisionen misstänker att hyressänkningen kan strida dels mot kommunens eget ägardirektiv, dels mot EU:s direktiv gällande statsstödsregler.

I ägardirektivet, fastställt av fullmäktige, framgår att Kommunfastigheter i hyressättningen ska tillämpa självkostnadsprincipen.

– Bolaget ska vara självförsörjande, vilket innebär att det åtminstone måste gå med ett litet plus. Tanken med hyran är att den ska täcka alla kostnader som bolaget har och vi har svårt att förstå vad det är som Kommunfastigheter överdebiterat med 1,7 miljoner, säger Kristian Einarsen.

Kommunrevisionen består av sex ledamöter. Förutom ordförande Kristian Einarsen (MED) ingår även Erling Cronqvist (C), Bo Fritzson (C), Lena Drott (M), Lillemor Landén-Vepsä (S) och Christer Sjöberg (MED). Foto: Rickard Gustafsson

Kommunrevisionens ordförande tror att det kan bli svårt för bolaget att uppnå lönsamhetskravet om hyran sänks och han ser även andra problem.

– Kommunfastigheter ligger i dagsläget i princip på ett plus minus noll-resultat och sänks hyran kan det innebära att de inte har råd att renovera och underhålla fastigheterna som de ska.

Kommunrevisionen rekommenderar nu i ett missiv till kommunstyrelsen att de ska utvärdera beslutet för att säkerställa att hyressänkningen dessutom inte strider mot EU-direktivet.

– Vi har väldigt svårt att se att det skulle vara tillåtet. Man får inte lägga sig på en hyresnivå som är lägre än normalt i branschen, säger Kristian Einarsen.

Kommunstyrelsen uppmanas även att inom ramen för budgetprocessen inkludera innevarande års förutsättningar i större utsträckning och att kontinuerligt upprätta samlade analyser av kommunens långsiktiga ekonomiska förmåga.

I det ingår att göra tätare budgetuppföljningar än de tre som görs i dagsläget, med fyra månaders mellanrum. Extra viktigt under 2024, anser revisorerna, där kommunen budgeterat för ett blygsamt resultat på 10,7 miljoner.

– Det är alldeles för långa luckor mellan återrapporteringarna, vilket innebär att man upptäcker för sent vart det barkar hän. Syftet med tätare uppföljningar är att kunna bromsa i tid och hinna vidta åtgärder innan underskottet rusat i väg. Det är också av vikt för att undvika att åtgärder blir mer omfattande än nödvändigt, alternativt att effekten av åtgärderna inte hinner uppnås, säger Kristian Einarsen.

Senast den 7 mars 2024 ska kommunstyrelsen ha lämnat ett skriftligt svar på granskningsrapporten.