POLITIK 2021-11-19 KL. 07:00

Samverkans budget möter synpunkter

Av Peter Jakobsson

I kommunstyrelsen i onsdags debatterades budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024. Samverkan Laholm har en grundbudget men oppositionen har synpunkter och till viss del annan syn på grundfinansiering.

Samverkans budget möter synpunkter

I budgeten från Samverkan Laholm tillskjuts medel till flera nämnder.
– Vi har från Samverkan Laholm så gott vi har kunnat försökt att se till att socialnämnden ska kunna komma till rätta med underskotten och har därför skjutit till 24 miljoner där. Vi gör även satsningar inom skolan och på tryggheten. Dessutom lägger vi pengar i en reserv för kommande hyreshöjningar, säger Erling Cronqvist (C).

Budgeterat resultat för år 2022 uppgår till 35,2 miljoner kronor. För de två nästkommande åren är de planerade resultatöverskotten 33,6 miljoner kronor och 32,6 miljoner kronor.

För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning planeras för att kommunen ska återgå till ett lite mer långsiktigt finansiellt mål. Resultatmålet återgår till att det finansiella överskottet ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter under en rullande treårsperiod samt att ett enskilt år inte får understig 1,0 procent.

Resultatnivån för budgetåret uppgår i framlagt förslag till 2,2 procent för att efterföljande planår, 2023 uppgå till 2,0 procent och 2024 uppgå till 1,9 procent.
– Vi har varit noga med att vi ska ha ett överskott så vi kan säkra framtida investeringar. Vi budgeterar för ett överskott på 2 procent vilket de flesta kommuner siktar efter, säger Erling Cronqvist (C).

Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investeringar om totalt 518,3 miljoner kronor. Av detta belopp svarar VA- och avfallsverksamheten för ca 179,5 miljoner kronor, cirka 35 procent.
I Samverkans budget lämnas skattesatsen orörd på 20,58 kronor.
– Med en dåres envishet brukar jag säga att skatten är det sista instrumentet man ska använda om man inte får ihop kalkylen för en höjd skatt slår hårdast mot de som har det svårast, säger Erling.

Budgeten från Samverkan Laholm har godkänts som grund men oppositionspartierna har framfört justeringar och tilläggsyrkanden.

Socialdemokraterna vill skjuta till pengar på bred front jämfört med Samverkans budgetramar. Resultatnivån minskas då med motsvarande 26,5 miljoner kronor.
– Det är bra satsningar i Samverkans budget men vi anser att verksamheten inte är i balans. Man får inte ett värdigt åldrande i Laholms kommun. Jag kommer förklara mer om detta på kommunfullmäktige, säger Kjell Henriksson (S).

För att klara balansen i budgeten vill Socialdemokraterna att man ska räkna in bidrag på intäktssidan.
– Vi räknar med att vi får både riktade och generella stadsbidrag under planperioden. Inom en snar framtid är vi nog även tvungna att höja skatten, säger Kjell.

Socialdemokraternas finansiering förvånar Samverkan.
– Att inte uppfylla de ekonomiska målen vi beslutat om i fullmäktige tycker jag är märkligt, säger Erling Cronqvist.

Laholmspartiet har lagt ett förslag om att höja skatten med en krona vilket skulle ge 50 miljoner extra till kommunen som de vill använda till olika satsningar men även på att höja resultatet.
– LPs förslag till budget går ihop. Ska man gasa i den takten de vill så har man råd om man pungslår kommuninnevånarna med skattehöjning men vi vill inte höja skatten. Socialdemokraternas sätt att inte höja skatten men räkna med bidrag är som att sälja skinnet innan björnen är skjuten. Bidrag får vi hantera när vi fått dem, inte räkna med i förväg för att budgeten ska gå ihop. Det känns oansvarigt, säger Roland Norrman (M).

S försvarar sig.
– Ser man bakåt i tiden så är det bidragen som räddat kommunens ekonomi så vi tycker att man ska räkna med dem, säger Kjell.

Budget kommer debatteras och beslutas på kommunfullmäktige 30 november.