POLITIK 2021-12-22 KL. 15:39

Flaggar för att pengarna inte kommer räcka

Av Rickard Gustafsson

Det är vida känt att socialnämndens ekonomi blöder. Efter höstens genomlysning av socialförvaltningens verksamheter och tillskott på 24 miljoner i nästa års budget flaggar ordförande Kenneth Camitz för att även 2022 blir tufft. Anledningen är ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen och fortsatt utsatt läge på grund av rådande coronapandemi.

Flaggar för att pengarna inte kommer räcka
Socialnämndens ordförande Kenneth Camitz ser fortsatta utmaningar under 2022 och tror inte att budgetförstärkningen på 24 miljoner kronor kommer att räcka. Foto: Johan W Jönsson/Arkiv

Socialnämnden går mot ett minus på cirka 40 miljoner för 2021. För att ta reda på orsakerna till det gigantiska underskottet anlitade kommunen under hösten två oberoende ekonomikonsulter för en stor genomlysning av socialförvaltningen.
I rapporten slog de fast att socialnämndens skrala ekonomi inte berodde på slösaktighet utan konstaterade att det handlade om underfinansiering med uppemot 20 miljoner kronor.
– Vi påtalade tidigt att det inte stod rätt till så det var väldigt skönt att få till den här genomlysningen som visar att vi haft kontroll på våra kostnader, säger Kenneth Camitz (M).

Rapporten resulterade i att socialnämnden, på budgetfullmäktige i november, fick en budgetförstärkning med 24 miljoner för 2022.
– Den nya budgeten kompenserar det inte fullt ut men vi får arbeta successivt med det här men troligtvis kommer inte budgeten att räcka.
Orsaken till att ordföranden flaggar för fortsatta svårigheter under 2022 stavas främst hård belastning inom individ- och familjeomsorgen och coronapandemi.
– Det går tyvärr åt fel håll och vi har aldrig haft så många barn placerade som nu i HVB-hem och det ökar och även många missbruksplaceringar. Det är ett högt antal och det är en tuff utmaning, säger Kenneth Camitz.

Institutionsvård är förenat med höga kostnader och oftast svåra eller rentav omöjliga att förutse och också strikt reglerade i lagen.
– Vi kan inte på förhand säga hur många som kommer att fara illa men framförallt måste vi blir bättre på att arbeta förebyggande, säger Camitz och berättar att man sjösatt olika projekt som till exempel ”Våga prata”.
– Initialt leder det också till merkostnader för man hittar mer bekymmer, men det är alltid bättre att hitta bekymren tidigare för ju senare vi kommer in desto större kostnader blir det. Därför är det viktigt att vi samverkar med övriga nämnder och arbetar tillsammans, både politiker och tjänstemän, när vi sätter målen.

Socialnämnden står med andra ord inför en fortsatt ekonomisk utmaning och förvaltningen har påbörjat en uppdatering av löpande åtgärdsplan för att nå en budget i balans. Camitz berättar att förvaltningen arbetar på bred front med olika förslag och att en av åtgärderna kan vara att lämna verksamheten på Smedjebacken.
– Smedjebacken kostar oss cirka 11,5 miljoner kronor om året som det ser ut i dag. På lång sikt har vi ett beslut att avveckla, men vi ska göra en ordentlig nulägesanalys och utreda både kort- och långsiktiga konsekvenser, säger Camitz och berättar att utredningen ska vara klar i februari 2022.
I februari ska också en intern genomlysning av administrationens kostnader vara klar, vilket också kan ligga till grund för fler förändringar.

Socialnämndens ekonomi kommer att följas extra noggrant det närmaste året.
– Vi kommer löpande ha täta sittningar med kommunstyrelsen för att följa läget så det inte kommer några överraskningar. De här genomlysningarna är och har varit nyttiga för oss och jag hoppas att det sker liknande i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna, säger Kenneth Camitz.