NYHETER 2022-06-21 KL. 12:16

Vårdanställd varnas – smittade två med covid

Av Rickard Gustafsson

Laholms kommun varnar en kvinnlig anställd inom vården efter att hon smittat en brukare och en kollega med covid-19. Kvinnan anses ha brutit mot de hygienföreskrifter som tagits fram med hänsyn till smittskyddslagen.

Vårdanställd varnas – smittade två med covid
Laholms kommun varnar en kvinnlig vårdanställd för att hon inte följd säkerhetsrutinerna när hon fick sjukdomssymptom. Kvinnan ska enligt kommunens utredning ha smittat två personer med covid-19. Foto: Arkivbild

Händelsen, som föranleder Laholms kommun att vidta disciplinära åtgärder, inträffade i mitten av januari då coronapandemin fortfarande hade ett fast grepp kring den svenska befolkningen och sjukdomen klassades som samhällsfarlig.

Kvinnan uppvisade under ett dygnslångt arbetspass symptom på covid-19 och har i kommunens utredning berättat att hon hade frossa och var täppt i näsan.

När kvinnan efter arbetspassets slut blev avlöst av en kollega bar hon visir men munskyddet var inte korrekt placerat och hängde bara på ena örat. Vid tillfället befann hon sig mindre än två meter från en brukare.
Brukaren och kollegan konstaterades några dagar senare vara smittade av covid-19 och på förfrågan av arbetsgivaren ombads kvinnan att ta ett antigentest. Testet visade positivt.

Enligt de säkerhetsföreskrifter och rutiner som finns inom vården ska man vid symtom för covid-19 (eller annan sjukdom) omgående kontakta chef eller kollegor och be om avlösning och därefter lämna sin arbetsplats.
Utredningen konstaterar att kvinnan gjort varken eller utan stannade kvar tills arbetspasset var över.

Rutinerna ska enligt Laholms kommun vara väl kända för alla anställda då de vid ett flertal tillfällen meddelats såväl muntligt som skriftligt. I utredningen framgår också att kvinnan flera månader senare följde rutinerna på ett bra sätt då en av brukarna på ett boende var sjuk i covid-19.

Kommunen anser att kvinnan brutit mot de hygienföreskrifter som antagits med hänsyn till skyldigheterna i smittskyddslagen och ger henne en skriftlig varning.

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Dock är sjukdomen fortsatt anmälningspliktig och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.