Klik venligst
NYHETER 2023-11-17 KL. 06:03

Kommunen positiva till solparker i inlandet

Av Rickard Gustafsson

Kommunstyrelsen ger i två olika samrådsyttranden fingervisningar vad energibolagen Arise och Statkraft bör tänka på i deras aviserade solparksprojekt i Hishult och Skogaby.
– Vi är för de här solparkerna, men naturligtvis finns det saker som man måste beakta, säger ordföranden Ove Bengtsson (C).

Kommunen positiva till solparker i inlandet
Kommunstyrelsen och dess ordförande Ove Bengtsson (C) är i grunden positiv till solparker, men påpekar vissa saker som Arise och Statkraft bör fundera på innan de bygger solparker i Hishult och Skogaby. Foto: Bildbyrån/Arkivbild

LT har under hösten skrivit om flera olika solparksprojekt i Laholms kommun. Ett av företagen är Arise som sökt tillstånd för att bygga i närheten av sin vindkraftspark i Hishult och det andra är Statkraft som avser att placera sin satsning i nära anslutning till vattenkraftstationen i Skogaby.

Ett led i tillstånds- och samrådsprocessen är att samtliga berörda parter ska få möjlighet att inkomma med ett remissyttrande. I prövningen, som slutligen avgörs av Länsstyrelsen i Halland, ingår allt från påverkan på natur- och kulturmiljövärden till friluftsliv och landskapsbild.

I sammanhanget bör nämnas att kommuner i grunden inte har mycket att säga till om när det handlar om solparksetableringar då det är länsstyrelserna som fattar besluten. Laholms kommun fungerar som remissinstans och är i grunden positiv till den gröna omställningen.

Vissa pekpinnar lyfts dock fram, däribland att det i eventuella tillstånd bör ställas krav på total återställning av marken den dag anläggningen tas ur bruk.

– Vi är för de här solparkerna, men naturligtvis finns det saker som man måste beakta. Framför allt tycker vi att det är viktigt att det finns en ekonomisk fond som möjliggör borttagandet av utrustningen om de här bolagen som äger solcellsparkerna skulle komma på obestånd, säger Ove Bengtsson (C) och fortsätter:

– Det är möjligt att länsstyrelsen har det på sitt bord men vi vill poängtera vikten av det så att det inte ramlar i knät på kommunen senare. Det är en viktig fråga och det ska inte vara samhället som betalar det.

I ärendet gällande Arise anser bland annat kommunen att ett omtag av lokaliseringen vore önskvärd och ställer sig frågande till varför inte solparken placeras i direkt anslutning till redan existerande vindkraftverk.

Ett samutnyttjande skulle innebära att mindre andel naturmark tas i anspråk, färre träd behöver avverkas vilket även skulle innebära en mindre påverkan på landskapsbilden.

Kommunen efterfrågar även en mer genomgående utredning av solparkens effekter på växt- och djurliv och skriver i yttrandet att projektet bör sträva efter att vara i harmoni med omgivande ekosystem och bidra till att förstärka dess biologiska mångfald.

Budskapet om naturvårdshänsyn och biologisk mångfald skickas även till länsstyrelsen angående Statkrafts projekt i Skogaby. Området ligger inom det kommunala naturvårdsobjektet Lagans dalgång Karsefors-Gosterbygget.

Kommunen påpekar även att delar av det utpekade solparksområdet inte bör bebyggas då det dels omfattas av viktiga ekosystem, dels att både Laholms kommun och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) konstaterat att det föreligger översvämningsrisk vid så kallade 100-årsregn.

Man betonar också vikten av att bibehålla möjligheterna till friluftsliv på platsen och att den konstgjorda fåran för iläggning och upptagning av kanoter även i fortsättningen är tillgänglig för allmänheten.

LÄS MER: Energijätte vill bygga solcellspark i Skogaby

LÄS MER: Arise vill solsatsa i både Laholm och Markaryd