KULTUR 2023-06-08 KL. 13:10

Länsstyrelsen stöttar renovering av 1300-talsslott

Av Rickard Gustafsson

Vallgraven runt Vallens slott i Våxtorp är i behov av renovering. Ägaren till det ursprungliga riddarslottet har ansökt om pengar hos Länsstyrelsen som beviljat ett stöd på nästan 150 000 kronor.

Länsstyrelsen stöttar renovering av 1300-talsslott
Länsstyrelsen i Halland har anslagit nästan 150 000 kronor i bidrag för att renovera vallgraven runt Vallens slott utanför Våxtorp. Foto: LT/Arkiv

Enligt historian var det den danske riddaren Peder Laxmand som under 1300-talet påbörjade arbetet att anlägga ett slott på platsen utanför Våxtorp. Ett slott som under den krigiska medeltiden flertalet gånger skiftade mellan danska respektive svenska ägare.

700 år efter uppförandet står det fortfarande en ståtlig byggnad på platsen och slottet byggnadsminnesförklarades 1978.

Den nutida och nuvarande slottsägaren har i olika etapper, sedan 2017, utfört renoveringsarbeten av de terrasserade stenmurarna i vallgraven runt slottet och nu är det dags för omläggning av den nordöstra delen.

I det kommande projektet ska murarna rätas upp, stabiliseras och läggas om med befintlig natursten samt tillskott av samma karaktär där det behövs. Efter att murarna och marken åtgärdats ska terrasseringarna sås med gräs.

För att genomföra arbetet har slottsägaren ansökt om bidrag hos Länsstyrelsen i Halland och fått det beviljat. Länsstyrelsen bedömer att bidraget på 148 700 kronor är befogat för att bevara byggnadsminnets kulturhistoriska värden.

Projektet kommer enligt myndigheten att medverka till ”att nå de nationella kulturmiljömålen”.